นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการนำเข้าข้าวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียนสำหรับปี 57 มีผลบังคับใช้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 31 ก.ค.-31 ธ.ค.57โดยสามารถนำเข้าที่เป็นผู้นำเข้าทั่วไปหรือนำเข้าผ่านองค์การคลังสินค้า (อคส.)ด้วยการเสียภาษีในอัตรา 0%ทั้งนี้ผู้นำเข้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขตามที่ประกาศกำหนดโดยต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (ฟอร์ม ดี)หนังสือรับรองแสดงว่าสินค้ามีความปลอดภัยต่อชีวิตหรือสุขภาพมนุษย์สัตว์ หรือพืช และต้องนำเข้าทางด่านศุลกากรที่กำหนดและหากนำเข้าโดยผ่านองค์การคลังสินค้าจะต้องจัดทำแผนการจัดซื้อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านการผลิตการตลาด ภาวะราคาและความต้องการใช้ เพื่อไม่ให้กระทบต่อราคาผลผลิตในประเทศ“เพื่อให้เกิดความสะดวกในการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากประเทศอาเซียนและเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการในการวางแผนการนำเข้าสินค้าได้ล่วงหน้ากระทรวงพาณิชย์ยังได้ออกประกาศการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สำหรับปี 58–60 โดยเสียภาษีนำเข้าในอัตรา0%โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอหนังสือรับรองการได้รับสิทธิเหมือนประกาศในปี57”

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : พาณิชย์เปิดทางนำเข้าข้าวโพดปลอดภาษี

Posts related