ชาวใต้ฟังเสวนาฟรี บริษัท พีเพิลมีเดีย จำกัด ผู้จัดงาน มหกรรมชี้ช่องรวย สุราษฎร์ธานี 2014 งานเวทีจับคู่ธุรกิจครั้งแรกในภาคใต้ จัดสัมมนาความรู้โดยวิทยากรมืออาชีพระดับประเทศกว่า 3 หัวข้อ วันที่ 4-6 เมษายน 2557 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี  เวลา 14.00-15.00 น. วันที่ 4 เมษายน หัวข้อ “โอกาสทางการตลาด สำหรับผู้ประกอบใหม่” โดย คุณวีระยุทธ เชื้อไทย รองผู้อำนวยการสำนักบริการผู้ประกอบการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาผู้ประกอบการแบบรอบด้าน วันที่ 5 เมษายน หัวข้อ “การตลาดในยุคภาวะวิกฤติ” โดย อ.มานิต รัตนสุวรรณ กูรูผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด อดีตนายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยและอดีตนายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย และวันที่ 6 เมษายน หัวข้อ “ทำอย่างไรให้สินค้าขายได้และดัง ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย” โดย คุณชีพธรรม คำวิเศษณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านโซเชียลมีเดีย ร่วมฟังฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สอบถามที่ 0-2704-7958 ต่อ 401-404 หรือ https://www.facebook.com/smechannel  หาทิศทางช่วยเหลือ e-Commerce สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) จะดำเนินการสำรวจสถานภาพการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย (e-Commerce Survey) ระหว่างเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมนี้ เพื่อให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพและพัฒนาการของการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ทั้งในเรื่องของประเภทธุรกิจที่ทำ จำนวนคนทำงาน การตลาด มูลค่าการขาย การชำระเงิน การจัดส่งสินค้า ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะที่ต้องการให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือหรือสนับสนุน ข้อมูลที่ได้ หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการ ตลอดจนประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ อาทิ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำไปจัดทำแผนส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ จัดหาโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีที ทั้งในเรื่องของระบบอินเทอร์เน็ต และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กระทรวงพาณิชย์ใช้ในการจัดหามาตรการสนับสนุนผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จัดทำแผนส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ หรือในส่วนของผู้ประกอบการ สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจเข้ามาทำธุรกิจประเภทนี้หรือขยายตลาดและฐานลูกค้าให้เหมาะสมเพื่อแข่งขันกับคู่แข่งได้ ภาคประชาชนจะได้ประโยชน์จากการได้รับบริการเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าหรือบริการผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่สะดวก มั่นใจ เป็นธรรม และมีความปลอดภัยมากขึ้นด้วยต้นทุนที่ถูกลง.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ภาษาเดียวกัน วันที่ 5 มีนาคม 2557

Posts related