นายสุวิชญ โรจนวานิช ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า มูดีส์ อินเวสเตอร์ส เซอร์วิส บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (เครดิต) อาจปรับแนวโน้มเครดิตเป็นลบหรือปรับลด หากประเทศไทยเกิดเหตุการณ์ทางการเมืองที่หาข้อสรุปไม่ได้และยืดเยื้อไปจนถึงครึ่งหลังของปี 57 และความขัดแย้งทางการเมืองที่เพิ่มขึ้นหรือมีการขยายตัวอย่างมากไม่ว่าจะในกรุงเทพฯ หรือนอกเขต รวมทั้งการชุมนุมที่รุนแรงขึ้นและมุ่งเป้าหมายให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อสินทรัพย์ทางเศรษฐกิจหรือก่อให้เกิดผลกระทบระยะยาวต่อภาคการท่องเที่ยวและการผลิต โดยเฉพาะการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของต้นทุนในการระดมทุนของรัฐบาลที่เป็นผลจากความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองหรือการขาดวินัยทางการคลัง และการถดถอยลงอย่างรุนแรงของดุลการชำระเงินและการลดลงอย่างมีนัยสำคัญของเงินทุนสำรองระหว่างประเทศของรัฐบาล อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ มูดีส์ ได้ยืนยันเครดิตของพันธบัตรรัฐบาลของประเทศไทยที่ระดับ บีเอเอ 1 โดยมีแนวโน้มความน่าเชื่อถือที่มีเสถียรภาพ และได้ยืนยันเครดิตระยะสั้นของไทยที่ระดับ ไพร์ม ลบ 2 และเครดิตสำหรับการออกตราสารหนี้แบบ เอ็มทีเอ็น หรือแบบ เซฟ รีจิสเตชั่น ที่ (พี) บีเอเอ เนื่องจากไทยมีพื้นฐานเครดิตมีความโดดเด่นกว่าความไม่สงบทางการเมืองในประเทศที่เกิดขึ้นตั้งแต่มีการปฏิวัติเมื่อปี 49 แนวโน้มความน่าเชื่อถือที่มีเสถียรภาพสะท้อนถึงการคาดการณ์ว่า การกลับมาของการต่อสู้ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในกรุงเทพฯ จะไม่บั่นทอนความแข็งแกร่งของความน่าเชื่อถือของไทยลงอย่างมีนัยสำคัญ

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : มูดี้ส์ ส่งสัญญาณหั่นเครดิตไทย

Posts related