นายสมหมาย ภาษี รมว.คลัง เปิดเผยว่า ได้ให้นโยบายการพัฒนา และเร่งปรับปรุงระบบบริหารรัฐวิสาหกิจ และเร่งฟื้นฟูรัฐวิสาหกิจที่ประสบปัญหา โดยต้องจัดทำยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน รวมทั้งกำหนดบทบาท และทิศทางการดำเนินงาน พัฒนากลไกการกำกับดูแลที่เข้มแข็ง ให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยเฉพาะจัดหากรรมการรัฐวิสาหกิจที่เหมาะสมมาบริหารความเสี่ยงและมีการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพทั้งนี้จะต้องเร่งแก้ไขปัญหารัฐวิสาหกิจที่มีปัญหาด้านการเงิน ซึ่งปัจจุบันมี 7 แห่งได้แก่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน), การรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.), บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน), บริษัท กสทโทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) , ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย(ธพว.) , ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย(ธอท.) และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการบินไทย ที่ประสบปัญหาเรื่องสภาพคล่องนั้น หลัก ๆ เกิดจากคณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารที่เอาแต่ใจ ไม่มีประสิทธิภาพ ก็ต้องไปแก้ปัญหาในจุดนั้นต้องสรรหาคนใหม่ที่มีประสิทธิภาพ และมีความรู้ความสามารถมากกว่าเข้ามาบริหารงานแทนเพราะหากมอบภาพรวมของการบินไทยที่ถือเป็นรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่และสำคัญของประเทศยังมีประสิทธิภาพที่จะทำธุรกิจต่อไปได้ดังนั้นยืนยันได้ว่าการบินไทยจะต้องอยู่รอดในการทำธุรกิจนอกจากนี้ยังต้องปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารข้าราชการกระทรวงการคลังมากขึ้น หลังจากที่ก่อนข้าราชการคลังส่วนใหญ่ ได้รับผลกระทบจากการแทรกแซงทางการเมือง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงานในหลาย ๆ ส่วนจึงต้องมีแนวทางในการเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับข้าราชการกระทรวงการคลัง เพื่อให้การทำงานกลับมามีประสิทธิภาพอีกครั้ง“ต่อไปจะต้องให้ความสำคัญกับทุกหน้าที่ทุกส่วนในกระทรวงการคลัง ต้องดูแลข้าราชการที่ได้รับความบอบช้ำจากปัญหาการเมืองโดยใช้ระบบคุณธรรมเข้ามา และจะต้องให้ความสำคัญกับคนหนุ่มมากขึ้นโดยอาจผลักดันให้ขึ้นมานั่งเป็นอธิบดีกรมต่าง ๆ”

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : รมว.คลังเร่งปรับปรุง-ฟื้นฟูรัฐวิสาหกิจ

Posts related