นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวว่า ระหว่างรอกระบวนการทางกฎหมายผ่านสนช. ไอซีทีมีหน้าที่ต้องปรับโครงสร้างกระทรวงเพื่อพร้อมเริ่มงานได้ทันที โดยหารือกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เรื่องการโอนย้ายบุคลากร ซึ่งส่วนที่ชัดเจนแล้ว คือ กลุ่มนักวิจัยของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ที่จะต้องโอนย้ายมาที่กระทรวงดิจิทัล ที่จะนำบุคลากรมาเฉพาะบางส่วนที่เกี่ยวข้อง และต้องมาด้วยความสมัครใจอย่างไรก็ตาม ในส่วนของชื่อกระทรวงที่จะต้องเปลี่ยนใหม่นั้นยังไม่มีข้อสรุปในชื่อที่ชัดเจน เบื้องต้นกำหนดชื่อ เป็น กระทรวงดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งคาดว่าต่อจากนี้อีก 2 เดือน จะเป็นกระบวนการด้านการแก้ไขกฎหมายปรับปรุงกระทรวง และการออกกฎหมายลูกมารองรับกฎหมายใหญ่อย่าง พ.ร.บ.ธุรกรรมอิเล็กทรกนิกส์ พ.ร.บ.ว่าด้วยการคุ้มครองส่วนบุคคล และเดือนที่ 3 ถึงจะดำเนินการในการเปลี่ยนชื่อใหม่อย่างสมบูรณ์ที่สุดแหล่งข่าวจากคณะทำงานวางโรดแมปสู่ดิจิทัล อีโคโนมี ที่มี ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน กล่าวว่า คณะทำงานได้กำหนดภารกิจเร่งด่วนภายหลังกฎหมายการปรับปรุงกระทรวงไอซีทีผ่านความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ประกอบด้วย การส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีอย่างครบวงจรในการนำไอทีและระบบอิเล็กทรอนิกส์มาช่วย ทั้งนี้ จากเอสเอ็มอีที่มีอยู่ 2 ล้านรายจะต้องเกิดความแข็งแกร่ง ช่วยในเรื่องต้นทุน หาพันธมิตร ช่องทางกระจายสินค้า โลจิสติกส์ เนื่องจากเป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่จะช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวได้มากขึ้นนอกจากนี้ ยังมีภารกิจเร่งด่วนอื่นๆ อาทิ การนำไอซีทีมาพัฒนาด้านการเกษตร ผ่านโครงการเกษตรปราดเปรื่อง (สมาร์ทฟาร์มเมอร์), การวางโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีที และการเตรียมพร้อมรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ทั้งนี้ ภาพของดิจิทัล อีโคโนมี จะเห็นเป็นรูปธรรมภายใน 12 เดือน โดยหลังจากเรื่องกฎหมายเรียบร้อยแล้ว จะตั้งคณะกรรมการดิจิทัล อีโคโนมี ที่มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เพื่อพิจารณาว่าควรจะต้องเริ่มภารกิจเร่งด่วนใดเป็นลำดับแรกทั้งนี้ กระทรวงดิจิทัล จะมีหน้าที่หลักที่ต้องดำเนินการเรื่องโดยเฉพาะการใช้ไอซีทีเพื่อการพัฒนาประเทศ และต้องประสานงานกับแทบทุกกระทรวงที่ต้องใช้ไอทีทั้งหมดทั้งกระทรวงมหาดไทย พาณิชย์ อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว สาธารณสุขเกษตร คลัง เป็นต้น

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : รมว.ไอซีที ยัน ไม่ดึงเนคเทคมาทั้งองค์กร

Posts related