น.ส.ดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ผู้อำนวยการโรงงานยาสูบ (รยส.) เปิดเผยว่า เมื่อต้นเดือน ส.ค.ที่ผ่านมา คณะกรรมการ รยส.ได้ลงพื้นที่หารือกับเกษตรกรชาวไร่ใบยาในพื้นที่ภาคเหนือที่ประสบปัญหาผลผลิตเกิน โดยมีมติรับซื้อใบยาที่เกินโควต้าทั้งหมด 15% เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน รวมทั้ง กำหนดให้เป็นบรรทัดฐานการรับซื้อใบยาเกินโควต้าในพื้นที่อื่นๆ ถือเป็นการแก้ปัญหาในระยะยาว 3 ปี ตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวไร่ยาสูบทั้งนี้ โรงงานยาสูบมีหน่วยงานในส่วนภูมิภาค กระจายในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานยาสูบเชียงใหม่ เชียงราย แพร่ สุโขทัย เพชรบูรณ์ บ้านไผ่ หนองคาย และนครพนม มีหน้าที่หลักในการส่งเสริมการผลิตและรับซื้อใบยาจากชาวไร่ในสังกัด ทั้ง 3 ชนิดใบยา ประกอบด้วย ใบยาเวอร์ยิเนีย ใบยาเบอร์เลย์ และใบยาเตอร์กิซ ซึ่งกระบวนการจัดหาใบยามีระบบการดำเนินงานอย่างครบถ้วน โดยปัจจุบันมีชาวไร่ในสังกัดมากกว่า 17,000 ครอบครัว ครอบคลุมพื้นที่ปลูกกว่า 100,000 ไร่ รับซื้อใบยาปีละกว่า 30-33 ล้านกิโลกรัม และคิดเป็นมูลค่าใบยาที่โรงงานยาสูบกระจายรายได้สู่เกษตรกรปีละ 2,800 ล้านบาทขณะเดียวกัน รยส.ยังมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพใบยาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการส่งเสริมให้ชาวไร่เพาะปลูกใบยาให้ได้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพดี เพื่อให้ใบยาสูบไทยมีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้ง จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ชาวไร่ สนับสนุนการสร้างโรงบ่มใบยาแบบประหยัดพลังงาน การส่งเสริมให้มีศูนย์เผยแพร่การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน และร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมและชุมชนในท้องถิ่น"โรงงานยาสูบได้ให้ความสำคัญของคุณภาพใบยา ซึ่งจะมีผลต่อความปลอดภัยของผู้บริโภค การสร้างความยั่งยืนให้ชาวไร่ที่ยึดอาชีพเพาะปลูกยาสูบเป็นหลัก รวมทั้งการดูแลคุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นด้วยโดยเฉพาะการพัฒนาผลผลิตเพื่อยกระดับคุณภาพใบยาอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นส่งเสริมให้ชาวไร่ทำการผลิตใบยาสูบตามแนวทางการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี ตามกรอบของสมาคมวิทยาศาสตร์ยาสูบนานาชาติ เพื่อให้ได้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพที่ดี คุ้มค่าในการลงทุน เกิดการพัฒนาในเชิงเศรษฐกิจไปสู่ระบบการเกษตรที่ยั่งยืน"

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : รยส.ซื้อใบยาสูบเกินโควต้าช่วยชาวไร่

Posts related