รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ สศช.ได้สรุปผลรายงานการติดตาม และประเมินผลการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค (กรอ.ภูมิภาค) ของรัฐบาลนายกรัฐมนตรี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ปี 55-56 พบว่า จากการประชุมทั้งหมด 12ครั้ง ได้พิจารณาโครงการของภาคเอกชนที่เสนอมารวม 216 เรื่อง ซึ่งโครงการบางส่วนยังขาดความชัดเจน โดยเฉพาะโครงการที่ต้องอาศัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่และส่วนกลาง เมื่อรับมติที่ประชุมไปแล้วไม่สามารถดำเนินการได้ ขณะที่บางโครงการก็มีการรายงานว่าไม่คุ้มค่าในการลงทุน เช่น โครงการวางท่อส่งน้ำ ไปในแหล่งพื้นที่ทำการเกษตรในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ขณะเดียวกันบางโครงการยังขาดหน่วยงานเจ้าภาพหลัก จึงจำเป็นต้องสร้างระบบของหน่วยงานเจ้าภาพให้ชัดเจนกว่านี้ พร้อมทั้งให้สอดคล้องกับภารกิจหลักของหน่วยงานที่เป็นเจ้าของ และต้องปรึกษาในระดับพื้นที่ให้มากขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่า บางโครงการมีปัญหาเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณ เพราะต้องรอกระบวนการต่างๆ ให้เสร็จก่อน เช่น การศึกษาความเหมาะสมการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมสีเขียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โครงการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้อย่างเต็มรูปแบบในระยะที่ 2 การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาท่าอากาศยานอุบลราชธานีในเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบ อย่างไรก็ตามในด้านของความชัดเจนของแนวนโยบาย เช่น การจัดตั้งศูนย์การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจังหวัอุดรธานีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในลักษณะมหาวิทยาลัยเสมือนจริง อาจจะไม่เหมาะสมสำหรับการสอนสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และไม่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐที่ไม่ส่งเสริมให้จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยนอกพื้นที่ จึงอาจเป็นอุปสรรคต่อการนำไปสู่การปฏิบัติได้

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : รัฐบาลยิ่งลักษณ์พบปัญหาเพียบ

Posts related