รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ ที่ประชุมครม.ได้รับทราบสถานการณ์อุทกภัยและแนวทางให้การช่วยเหลือเกษตรกร โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมเข้าไปพื้นฟูและชดเชยความเสียหายให้กับเกษตรกรหลังจากน้ำลด โดยสั่งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจพื้นที่ความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด จากนั้นจึงกลับมาพิจารณาแนวทางช่วยเหลือตามระเบียบของกระทรวงการคลัง ขณะเดียวกันยังให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี เพื่อสนับสนุนหรือจำหน่ายให้ผู้ประสบภัย และให้เตรียมพันธุ์ปลาปล่อยลงในแหล่งน้ำธรรมชาติ รวมทั้งให้คำแนะนำทางวิชาการให้กับเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายด้วย ทั้งนี้ในแนวทางการช่วยเหลือเบื้องต้น ล่าสุดรัฐได้เข้าไปช่วยเหลือแล้ว ทั้งการช่วยเหลือด้านเกษตร โดยสนับสนุนเครื่องสูบน้ำ จำนวน 528 เครื่อง แบ่งเป็น การช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัย 46 เครื่อง ในพื้นที่ 5 จังหวัด ,ช่วยเหลือพื้นที่ข้าวนาปี 2 เครื่อง ใน 2 จังหวัด ,ช่วยเหลือพื้นที่นาปรัง 327 เครื่อง ใน 34 จังหวัด ,ช่วยเหลือพื้นที่พืชไร่ 66 เครื่อง 11 จังหวัด ,ช่วยเหลือการอุปโภค และบริโภค จำนวน 87 เครื่อง ใน 16 จังหวัด ขณะที่การช่วยเหลือด้านปศุสัตว์ ได้อพยพสัตว์ 282,522 ตัว คือ โค-กระบือ 38,366 ตัว สุกร 13,749 ตัว แพะ-แกะ 1,201 ตัว และสัตว์ปีก 231,539 ตัวดูแลสุขภาพสัตว์ 127,505 ตัว คือ รักษาสัตว์ 9,736 ตัว ฉีดวัคซีนป้องกันโรค 19,940 ตัว และสร้างเสริมสุขภาพสัตว์ เช่น ให้แร่ธาตุ ถ่ายพยาธิ และหาหารเสริม อีก 97,829 ตัว พร้อมทั้งสนับสนุนอาหารสัตว์ 789,504 กิโลกรัม และอาหารสุนัข 38,793 กิโลกรัม สำหรับสถานการณ์ปัจจุบัน มีพื้นที่ประสบภัยด้านเกษตรรวม 49 จังหวัด แบ่งเป็น ภาคเหนือ 15 จังหวัด ,ภาคตะวันออกฉียงเหนือ 15 จังหวัด ภาคกลาง 8 จังหวัด ภาคตะวันออก 7 จังหวัด ภาคตะวันตก 3 จังหวัด และภาคใต้ 1 จังหวัด ส่วนใหญ่เป็นความเสียหายด้านพืชถึง 45 จังหวัด เกษตรกรได้รับผลกระทบ 418,618 ราย โดยมีพื้นที่ประสบภัย 4.43 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 3.43 ล้านไร่ และพืชอื่นๆ 1 ล้านไร่ รองลงมาเป็นด้านประมง และปศุสัตว์ ขณะที่ปัญหาน้ำท่วมก็ยังมีอยู่ถึง 12 จังหวัด คือ จังหวัดอุบลราชธานี สุรินทร์ ศรีสะเกษ ชัยภูมิ นครราชสีมา พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว และชลบุรี

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : รัฐบาลเตรียมหาช่องทางช่วยเกษตรน้ำท่วม

Posts related