นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ ปลัดกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าขณะนี้กรมการค้าภายในได้ดำเนินการเปิดตลาดนัดข้าวเปลือกซึ่งเป็นการดำเนินการเร่งด่วนตามนโยบายของคสช.เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกให้กับเกษตรกรแล้วโดยได้ดำเนินการเปิดตลาดนัดเพื่อรับซื้อข้าวเปลือกโดยตรงจากเกษตรกรถึงที่และได้เปิดแล้วประมาณ 20 จังหวัด จำนวน 50 แห่งซึ่งเชื่อว่าจะช่วยดึงราคาข้าวให้สูงขึ้นได้เพราะเกษตรกรจะมีทางเลือกในการขายข้าวมากขึ้นสำหรับมาตรการดูแลราคาข้าวเปลือกนาปีปีการผลิต 2557/58 กระทรวงฯ ได้เสนอให้ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) แล้วคาดว่าภายในสัปดาห์นี้น่าจะมีความชัดเจนออกมา และจากนั้น กระทรวงฯจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาจัดทำแผนและมาตรการเพื่อดูแลราคาข้าวเปลือกต่อไปซึ่งคาดว่าจะมีหลายแนวทาง“ระหว่างนี้ได้มีการหารือร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งผู้ส่งออก โรงสี และเกษตรกรเพื่อสอบถามความคิดเห็น และสิ่งที่ต้องการให้ภาครัฐให้ความช่วยเหลือก่อนที่จะนำไปจัดทำแผนดูแลราคาข้าวเปลือกต่อไป”นายสมชาติ สร้อยทอง อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า มาตรการดูแลราคาข้าวเปลือกฤดูกาลใหม่2557/58 ขณะนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำลังจัดทำแผนมาเสนอคสช.อยู่เบื้องต้นการช่วยเหลือจะไม่ใช่ทั้งมาตรการโครงการรับจำนำข้าวและโครงการประกันรายได้เกษตรแต่จะใช้รูปแบบอื่นแทน

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : รัฐเร่งจัดตลาดนัดข้าวเปลือก

Posts related