วันนี้(4 ก.ค) ห้องเอ็มเพรสแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) จัดการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะการดำเนินโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมทีวีภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล  ในประเด็นกระบวนการแจก มูลค่าคูปองราคา 690 บาท ซึ่งเป็นราคาขั้นต่ำ ตามประกาศกสทช.เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการทีวีในระบบดิจิตอลประเภทธุรกิจ หรือ มูลค่า 1,000 บาท รวมถึงคูปองสามารถนำไปเป็นส่วนลดใช้แลกซื้ออุปกรณ์ใดได้บ้างทั้ง กล่องเซต ทอป บ็อกซ์ระบบดิจิตอล รวมอุปกรณ์เสาอากาศ   ทีวีดิจิตอลที่มีจูนเนอร์ในตัวเครื่อง กล่องระบบดาวเทียม และกล่องเคเบิล   นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการกสทช.เปิดเผยว่า การรับฟังครั้งนี้  สำนักงาน กสทช. ดำเนินการตามม. 28 แห่งพ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ซึ่งในวันนี้ ประชาชนแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย โดยกสทช.ยินดีรับฟังทุกความคิดเห็น และนำไปปรับปรุงโครงการให้มีความเหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ทั้งนี้จะนำไปรวบรวบกับความคิดเห็นในภูมิภาคอื่นๆ ก่อนนำไปรวบรวมเสนอเข้าที่ประชุมกสทช. และเสนอให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) เห็นชอบต่อไป สำหรับบรรยากาศภายในเวทีรับฟังความคิดเห็นฯดังกล่าว มีความคิดเห็นหลากหลาย โดยประชาชนส่วนหนึ่ง เห็นควรให้มีการแจกคูปองมูลค่า 1,000 บาท ให้แก่ทุกครัวเรือนนั้นมีความเหมาะสม เนื่องจากหวังว่าจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน โดยมองว่าราคาดังกล่าวจะทำให้ได้กล่องที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ได้มาตรฐานทั้งกล่องเซตทอป บ็อกซ์ รวมเสาอากาศ ในขณะที่ราคา 690 บาท มีความกังวลว่าราคาดังกล่าวอาจจะทำให้ได้สินค้าที่ไม่ได้คุณภาพ เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้   นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้คูปองส่วนลดเงินสดสามารถนำไปแลกซื้อทั้ง กล่องเซต ทอป บ็อกซ์ระบบดิจิตอล รวมอุปกรณ์เสาอากาศ   ทีวีดิจิตอลที่มีจูนเนอร์ในตัวเครื่อง กล่องระบบดาวเทียม และกล่องเคเบิล ที่จะช่วยทำให้ประชาชนที่รับชมทีวีผ่านดาวเทียมและเคเบิลได้รับชมฟรีทีวีในระบบคุณภาพคมชัดสูง ( ไฮเดฟฟินิชั่น) ซึ่งจะเป็นการเพิ่มทางเลือกให้แก่ประชาชนได้แลกอุปกรณ์ตามความต้องการและเหมาะสมและเข้าถึงผู้รับชมทีวีได้ เนื่องจากบางพื้นที่ประชาชนไม่สามารถรับชมภาคพื้นดินจึงต้องรับชมระบบดาวเทียม ในขณะที่องค์กรคุ้มครองผู้บริโภคภาคเหนือ และประชาชนอีกส่วนหนึ่งมองว่า ราคาคูปองเงินสดส่วนลด 690 บาท ซึ่งถือว่ามีความเพียงพอ  และควรแลกได้เฉพาะ กล่องเซต ทอป บ็อกซ์ดิจิตอล ภาคพื้นดินเท่านั้น  อย่างไรก็ตามจ.เชียงใหม่ เป็นแห่งแรกที่เปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ หลังจากนั้นจะเปิดรับฟังไปยังภูมิภาคอื่นๆ โดยวันพรุ่งนี้ (5 ก.ค. 2557) ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ จ.สงขลา วันที่ 8 ก.ค. 2557 ณ โรงแรม พูลแมน จ.ขอนแก่น และในวันที่ 10 ก.ค. 2557 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ ต่ออไป   ซึ่งประชาชนยังสามารถแสดงความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรมาที่อีเมล์hearing.dtv@nbtc.go.th หรือโทรสารหมายเลข 0 2278 5493 หรือส่งด้วยตนเอง ที่สำนักงาน กสทช. สำนักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล อาคารมนริริน ชั้น 5 โซนซี ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 (ในเวลาทำการ8.30 – 16.30 น.) หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายในวันที่ 18 ก.ค.57 นี้ 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : รับฟังความเห็นคูปองทีวีดิจิตอลวันแรก

Posts related