นายกฤษฎา จีนะวิจารณะผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยถึงผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง11 เดือนแรกของปีงบประมาณ 57 (ต.ค. 56– ส.ค.57) จัดเก็บได้ 1.88ล้านล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ 1.68แสนล้านบาท หรือ 8.2%เนื่องจากภาษีมูลค่าเพิ่มจากการนำเข้าและอากรขาเข้าจัดเก็บได้ต่ำกว่าประมาณการ รวมถึงการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลต่ำกว่าเป้าหมายและการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตรถยนต์และภาษีน้ำมันจัดเก็บได้ต่ำกว่าเป้าหมาย“ภาวะเศรษฐกิจทั้งในและนอกประเทศที่ชะลอตัวมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ได้ส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลในปีงบประมาณ 2557 อย่างไรก็ดีคาดว่าเศรษฐกิจไทยที่มีแนวโน้มดีขึ้นจากระดับความเชื่อมั่นที่สูงขึ้นจะเป็นปัจจัยสนับสนุนการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลในปีงบประมาณ 58”สำหรับผลการจัดเก็บรายได้ในช่วง 11 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2557 นั้น 3 กรมภาษีจัดเก็บรายได้ต่ำกว่าประมาณการรวม 2.23 แสนล้านบาท

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : รายได้รัฐพลาดเป้า 1.68 แสนล้านบาท

Posts related