นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ 57 รัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้น 923,782 ล้านบาท ต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 55,101 ล้านบาท หรือ 5.6% โดยมีสาเหตุหลักจากการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตรถยนต์ได้ต่ำกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน เนื่องจากอุปสงค์รถยนต์ในประเทศที่ชะลอตัวจากภาวะเศรษฐกิจและการส่งมอบรถยนต์สำหรับโครงการรถคันแรกได้เกือบครบทั้งโครงการแล้ว รวมทั้ง ปีที่ผ่านมามีการนำส่งรายได้จากการประมูลให้ใช้คลื่นความถี่ 3จี ย่าน 2.1 เมกกะเฮิร์ซ วงเงิน 20,843 ล้านบาท ขณะที่ เงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนมี.ค.57 มีจำนวนทั้งสิ้น 213,667 ล้านบาท“แม้การนำส่งรายได้รัฐบาลในช่วงครึ่งปีแรกจะเริ่มได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง แต่เงินคงคลังที่ยังอยู่ในระดับที่สูงกว่า 200,000 ล้านบาท จะเป็นปัจจัยหนุนเศรษฐกิจผ่านการเบิกจ่ายตลอดช่วงที่เหลือของปี” ทั้งนี้ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณมีจำนวนทั้งสิ้น 1.384 ล้านล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 12,525 ล้านบาท หรือ 0.9% ทำให้ดุลเงินงบประมาณขาดดุล 460,321 ล้านบาท เมื่อรวมกับดุลเงินนอกงบประมาณที่ขาดดุล 60,096 ล้านบาท ส่งผลให้รัฐบาลขาดดุลเงินสดรวม 520,417 ล้านบาท ซึ่งรัฐบาลได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล 130,160 ล้านบาท ทำให้ดุลเงินสดหลังกู้ขาดดุลทั้งสิ้น 390,257 ล้านบาท ขณะเดียวกัน การเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่สำคัญ ช่วงครึ่งแรกของงบประมาณปี 57 ได้แก่ รายจ่ายเงินอุดหนุนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 176,943 ล้านบาท รายจ่ายเงินอุดหนุนของกระทรวงศึกษาธิการ 96,522 ล้านบาท รายจ่ายของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 82,770 ล้านบาท และรายจ่ายของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 75,105 ล้านบาท

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : รายได้ส่งคลังต่ำเป้า 5 หมื่นล้านบาท

Posts related