นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) เปิดเผยว่า อยู่ระหว่างออกหลักเกณฑ์เพิ่มความสะดวกให้ผู้ประกอบการยื่นขออนุญาตนำเข้า ส่งออก หรือใช้วัตถุอันตรายในการผลิตสินค้า ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อต้องการลดระยะเวลาในการดำเนินงานของผู้ประกอบการ และเตรียมออกประกาศกฎกระทรวงอุตสาหกรรม กำหนดหลักเกณฑ์การขออนุญาตนำเข้า ส่งออก และใช้วัตถุอันตรายผลิตสินค้า กับกรอ.แจ้งผ่านระบบคอมพิวเตอร์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม คาดว่า จะร่นเวลาขออนุญาตเหลือไม่เกิน 7 วัน จากเดิม 20 วัน รวมขั้นตอนการส่งเจ้าหน้ากรอ.ออกไปตรวจโรงงานอุตสาหกรรมด้วย “วัตถุอันตรายในไทยแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ ประเภททั่วไปที่ต้องแจ้งกรอ.ก่อนนำเข้า ส่งออก , ประเภทที่ต้องแจ้งกรอ.ก่อนใช้วัตถุอันตรายในการประกอบกิจการ และประเภทที่ต้องขออนุญาตจากกรอ. ทั้งการนำเข้า ส่งออก และการประกอบกิจการ ซึ่งต้องได้รับอนุญาต จึงจะดำเนินการตามที่ขอได้ ตามปกติวัตถุอันตรายประเภท 1 , 2 และ 3 เมื่อแจ้งหรือขออนุญาตกับกรอ.ก่อน ต้องเดินทางมาที่กรอ. ก่อนจะนำใบอนุญาตไปใช้เป็นหลักฐานประกอบพิธีศุลกากร โดยประเภท 1 และ 2 ใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 1 วันเพราะต้องเดินทางมายื่นเรื่องที่กรอ. และประเภท 3 เข้างวดที่สุดจะใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 20 วัน เพราะต้องใช้เวลาในการตรวจโรงงานผลิตที่ใช้วัตถุอันตรายเป็นวัตถุดิบด้วย” นอกจากนี้ล่าสุดได้ออกประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้ง การออกใบรับแจ้ง การขอต่ออายุและการต่ออายุใบรับแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ในความรับผิดชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนให้สามารถแจ้ง นำเข้า ส่งออก และผลิต หรือมีไว้ในครอบครองผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทำให้ผู้ประกอบการใช้เวลาเพียง 5 นาทีเท่านั้นในการดำเนินการ และสามารถทำในบริษัทตนเอง โดยไม่ต้องมาแจ้งกับกรอ.และเสียเวลาเป็นวันเหมือนที่ผ่านมา โดยประกาศดังกล่าวฯลงนามเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ขณะนี้รอประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเพื่อมีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ร่นเวลาออกเกณฑ์ใช้วัตถุอันตราย

Posts related