นายธัชพล กาญจนกูล ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ขณะนี้ ธนาคารเตรียมแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ โดยตั้งเป้าหมายแก้ไขหนี้ในกลุ่มที่มีรายได้ประจำ แต่พฤติกรรมการใช้จ่ายเงินไม่ถูกต้อง และไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินได้ ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 30% ของจำนวนหนี้นอกระบบทั้งหมด เบื้องต้นธนาคารอาจเสนอธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ผ่อนคลายกฎเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อ และข้อมูลการขอสินเชื่อ (เครดิตบูโร) รวมทั้ง เปิดอบรมให้ความรู้การใช้จ่ายของลูกหนี้ให้ถูกต้อง และช่วยให้ลูกหนี้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น “ที่ผ่านมา ธนาคารได้แบ่งลูกหนี้นอกระบบออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกจะเป็นลูกหนี้นอกระบบที่กู้สินเชื่อธนาคารผ่านและนำไปแก้หนี้นอกระบบได้ ซึ่งมีอยู่ประมาณ 20%, กลุ่มที่ 2 จะเป็นกลุ่มที่ขอสินเชื่อไม่ผ่าน ที่มีรายได้ประจำ แต่พฤติกรรมการใช้จ่ายเงินไม่ถูกต้อง 30% และกลุ่มสุดท้ายที่เป็นหนี้ รายได้ไม่แน่นอน มีอยู่ถึง 50% ซึ่งในกลุ่มหลังนี้ มองว่าเป็นกลุ่มที่แก้ปัญหายากที่สุด เนื่องจากมีรายได้ไม่แน่นอน โดยมองว่าอาจจะต้องตั้งกองทุนฯ เข้ามาฟื้นฟูกลุ่มที่มีหนี้คงค้างเพียงอย่างเดียวเท่านั้น” สำหรับแนวทางจัดตั้งกองทุนฯ เข้ามาฟื้นฟูกลุ่มที่มีหนี้คงค้าง ที่มีอยู่กว่า 50% นั้น เบื้องต้นอาจจะให้ลูกหนี้เข้ามามาลงทะเบียน โดยทำการเจรจาประนอมหนี้ ระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้ เพื่อลดภาระหนี้ลง และให้กองทุนจ่ายหนี้แทนก่อน ซึ่งหลังจากนั้นลูกหนี้ต้องมาจ่ายหนี้คืนกับกองทุนในอัตราดอกเบี้ยต่ำ นอกจากนี้ ยังมีแนวทางที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้ เช่น การใช้วิสาหกิจชุมชนเข้าไปแก้ไขปัญหา ทั้งสหกรณ์ชุมชน กองทุนหมู่บ้าน รวมถึง การสนับสนุนและส่งเสริมให้ลูกหนี้หารายได้เพิ่มเติม โดยให้ผู้ที่มีรายได้ประจำทำอาชีพเสริม เชื่อว่าจะแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบได้ โดยมองว่าในส่วนนี้ควรมีหลายหน่วยงานร่วมมือกัน ทั้งกระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่จะเข้าไปให้ความรู้ และสร้างอาชีพให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ลุยแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ

Posts related