ลุยใช้เงินค้างท่อรัฐบาลก่อน 8 พันล้านบาท จากชุมชนพอเพียง เป็นโครงการให้เงินพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปรับสถานะจากเดิมให้ชุมชน เป็น ให้กลุ่มที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแทน ป้องกันทุจริตเงินรั่วไหล
นายธงทอง จันทรางศุ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการบริหารโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบการใช้งบประมาณจากโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน หรือ โครงการชุมชนพอเพียง ซึ่งเป็นโครงการของรัฐบาลก่อนที่หยุดดำเนินการไปตั้งแต่ปี 52 เพราะเกิดปัญหา และยังเหลือวงเงินอยู่ประมาณ 8,000 ล้านบาท มาดำเนินโครงการขับเคลื่อนฯ โดยได้เปลี่ยนรูปแบบจากที่กำหนดให้ชุมชนสามารถเสนอโครงการมาเพื่อขอรับจัดสรรวงเงินตามจำนวนประชากร มาเป็นการสนับสนุนวงเงินให้สมาคม มูลนิธิ สหกรณ์การเกษตร และองค์กรเอกชน ที่มีสถานะเป็นนิติบุคคลเท่านั้น เพื่อป้องกันการทุจริตในโครงการ ทั้งนี้ในหลักเกณฑ์การพิจารณา แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กรณีที่เป็นนิติบุคล ทั้งสมาคม มูลนิธิ สหกรณ์การเกษตร และองค์กรเอกชน ที่มีความพร้อมขอรับสนับสนุนวงเงิน ต้องเสนอโครงการผ่านที่ทำการปกครองจังหวัดทุกจังหวัด และสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร เพื่อเสนอต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการระดับจังหวัด และกรุงเทพฯ ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัด หรือปลัดกรุงเทพฯ เป็นประธาน หากคณะอนุฯระดับจังหวัด พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมตามเงื่อนไขโครงการ จะเสนอโครงการดังกล่าวให้คณะอนุกรรมการอำนวยโครงการฯ พิจารณาอนุมัติและจัดสรรวงเงินให้ ส่วนกรณีที่เป็นหน่วยงานของรัฐ ต้องการเสนอโครงการ สามารถยื่นเสนอโครงการได้ที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อเสนอต่อคณะอนุกรรมการอำนวยโครงการฯ ซึ่งมีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิจารณาอนุมัติและจัดสรรงบประมาณต่อไป

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ลุยใช้เงินค้างท่อรัฐบาลก่อน 8 พันล้านบาท

Posts related