วันนี้(18 มี.ค.57) นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า วันที่ 19 มี.ค.57 ที่ประชุม (บอร์ด)กสทช. มีวาระการปรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.)หรือ ซุปเปอร์บอร์ด รวมทั้งพิจารณาการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี57 จากเดิมที่ค่าตอบแทนรายเดือนของกตป. 100,000-120,000บาท ในขณะที่ ค่าตอบแทน กสทช. อยู่ที่เดือนละ 260,xxx บาท (เหมาจ่าย) ประธานสูงกว่ากรรมการ 25 % ทั้งนี้การที่สำนักงานได้เสนอขอปรับเพิ่มฐานค่าตอบแทนรายเดือนของกตป.ให้สูงขึ้นตามอัตราเทียบ กสทช. โดยหน้าที่ของ กสทช.คือการสนับสนุนการทำงานของ กตป. ในการตรวจสอบติดตามการทำงานและนโยบายของกสทช.การพิจารณางบประมาณจึงไม่ควรเป็นเรื่องต่างตอบแทนแต่ควรเป็นการทำงานอย่างมืออาชีพตามกรอบกฎหมายโดยกตป.ควรเน้นการทำงานตรวจสอบองค์กร และกสทช.เองควรรับฟังและนำไปปรับปรุงแก้ไขทั้งนี้ตนคิดว่า เหตุผลหนึ่งที่เสนอปรับเงินเดือนเพราะมาจากแรงกดดันที่ถูกวิจารณ์ว่าไม่ให้ความร่วมมือกับกตป.นอกจากนี้กสทช.เตรียมพิจารณา กรอบวงเงินการจัดสรรเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (ประเภทที่ 1) ประจำปี57 โดยปีที่แล้ว กสทช.ได้พิจารณาไม่ผ่านในหลายโครงการรอบสุดท้ายที่ส่งเข้ามาพิจารณาในปีนี้ ตนเห็นว่าควรจัดทำกรอบการจัดสรรงบประมาณให้ชัดเจนกว่าเดิมแบ่งกรอบตามที่กฎหมายกำหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่งวงเงินที่กำลังจะมีเข้ามาเพิ่มขึ้น” นางสาวสุภิญญา กล่าวส่วนวาระน่าจับตาด้านโทรคมนาคมได้แก่ การจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อเตรียมการประมูลคลื่นความถี่ 1800 เมกะเฮิร์ตซ (MHz) และด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ มีวาระรายงานผลการพิจารณาความชอบด้วยกฎหมายของสัญญาทางธุรกิจเกี่ยวกับกิจการโทรทัศน์ระบบบอกรับสมาชิกบนคลื่นความถี่ MMDS ระหว่างบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) กับบริษัท เพลย์เวิร์ค จำกัด  ซึ่งกำลังมีข้อพิพาทในขณะนี้                นางสาวสุภิญญา กล่าวว่า ส่วนวาระเดิมข้ามปีที่ยังหาข้อสรุปไม่ได้คือการออก ร่างประมวลจริยธรรมของกรรมการ กสทช. ถือเป็นประเด็นที่ต้องพิจารณาว่ากสทช.ควรทำหน้าที่เน้นเรื่องอะไรระหว่าง จริยธรรมของธรรมาภิบาลการทำหน้าที่อย่างโปร่งใสกับจริยธรรมในการเคารพมติและเอกภาพขององค์กร(งดแสดงความเห็นเสียงข้างน้อย)จึงเป็นเรื่องที่ต้องถกเถียงกันต่อไป

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ลุ้นบอร์ด กสทช.ขึ้นเงินเดือนซุปเปอร์บอร์ดพรุ่งนี้

Posts related