เมื่อวันที่ 15 พ.ค. ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวชั่น สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทยจัดแถลงข่าวและเสวนาเรื่อง”แนวทางการปฏิรูปการพัฒนาจริยธรรมเยาวชนไทย”เนื่องจากสภาพปัญหาของสังคมไทยในปัจจุบันมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนอยู่บ่อยครั้งและส่วนใหญ่มักจะเป็นปัญหาที่มาจากสุขภาพจิตและพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน โดยมี ศจ.ดร.ดวงเดือนพันธุมนาวิน ผู้อำนวยการบริหารทางวิชาการศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย เป็นคณะวิทยากรศจ.ดร.ดวงเดือน เปิดเผยว่า โครงการนี้จะมุ่งเน้นหลักจิตวิทยาและเรื่องของพฤติกรรมศาสตร์โดยเริ่มต้นสร้างความเข้าใจกับครูอาจารย์ซึ่งเป็นต้นแบบในการพัฒนาเยาวชนให้ใช้การสอนที่ผ่านกระบวนการวิจัยการพัฒนาจริยธรรมแนวใหม่ที่เหมาะสมกว่าวิธีการเดิมๆเรียกว่าการปฏิรูปการพัฒนาจริยธรรมเพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทำให้เกิดแนวทางการปฏิบัติและสอนให้เด็กคิดเป็นพร้อมประเมินผลและพัฒนาควบคู่จนเกิดประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนลักษณะที่ดีงามให้แก่เด็กและเยาวชนทั้งทางด้านจิตใจและพฤติกรรมจึงเป็นทางออกที่ดีเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้คิดเป็นคิดดี และมีการกระทำที่ดีงามจนเกิดเป็นนิสัยทั้งในด้านการเรียนความประพฤติและการดำรงตนในสังคมเพื่อก้าวสู่การเป็นพลเมืองที่ดีและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : วช.สัมมนา “พัฒนาจริยธรรมเด็กไทย”

Posts related