นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม ประธานคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติด้านการผลิต ที่มีนายวราเทพ รัตนากรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรมช.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานได้เห็นชอบให้กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.) ไปศึกษาตัวเลขผลผลิตข้าวต่อไร่ในปัจจุบันให้สะท้อนตามความเป็นจริง และจากนั้นจึงให้กลับมารายงานภายใน 7วัน ทั้งนี้กรณีดังกล่าวเป็นผลมาจากการร้องเรียนของชาวนาที่ระบุว่าปัจจุบันชาวนาโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลาง เช่นที่อ.บ้านหมี่ อ.ท่าวุ้ง อ.โคกสำโรง อ.เมืองจ.ลพบุรี ผลิตข้าวได้ไร่ละ 850-1,200กิโลกรัม (ก.ก.) ต่อไร่ หรือเฉลี่ยผลิตได้ 1,000ก.ก.ต่อไร่ แต่รัฐบาลกำหนดหลักเกณฑ์สำหรับโครงการรับจำนำข้าวปีการผลิต 2556/2557ให้คิดผลผลิตต่อไร่เข้าโครงการรับจำนำที่ 610ก.ก.ต่อไร่ ส่งผลให้ผลผลิตส่วนเกินที่ชาวนาผลิตได้ต้องนำไปขายให้กับพ่อค้าโดยปัจจุบันขายได้ตันละ 6,000บาท ทำให้ชาวนาขาดทุน ดังนั้นชาวนาจึงเสนอให้รัฐบาลกำหนดอัตราค่าเฉลี่ยผลผลิตต่อไร่ต่ำสุดไม่ควรต่ำกว่า 850 ก.ก.ต่อไร่“ปัจจุบันชาวนาถูกจำกัดวงเงินการเข้าโครงการรับจำนำอยู่แล้วที่ไม่เกินรายละ 350,000บาท แถมยังได้รับความไม่เป็นธรรมจากการกำหนดผลผลิตต่อไร่อีก เช่น ชาวนาไปขึ้นทะเบียนมีที่นา 10ไร่ รัฐบาลกำหนดให้คิดผลผลิตต่อไร่ที่ 610ก.ก. ดังนั้นปริมาณข้าวที่จะเข้าโครงการรับจำนำได้มากที่สุดคือ 6.1 ตัน ขณะที่ข้อเท็จจริงชาวนาผลิตข้าวได้ 1,000ก.ก.ต่อไร่หรือพื้นที่ 10ไร่ ผลิตข้าวได้ 10ตัน ดังนั้นข้าวที่เหลืออีก 3.9ตันจึงต้องตัดไปขายให้พ่อค้าเพราะเข้าโครงการรับจำนำไม่ได้ส่วนนี้จะถูกกดราคาอย่างมาก”นอกจากนี้ยังเสนอให้รัฐบาลเปลี่ยนวิธีการรับจำนำจากที่รับจำนำเป็นข้าวเปลือกแล้วนำมาสีแปรสภาพเป็นข้าวสารส่งเข้าโกดังกลางเพื่อรอการจำหน่ายเปลี่ยนมาใช้วิธีการรับจำนำเป็นข้าวเปลือกแล้วให้จำหน่ายเป็นข้าวเปลือกโดยไม่ต้องสีแปรสภาพจะช่วยลดค่าเช่าโกดัง และค่าสีแปรสภาพไปได้อีกจำนวนมาก

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : “วราเทพ”สั่งทบทวนผลผลิตข้าว

Posts related