วว.จับมือไออาร์พีซี วิจัยเครื่องทดสอบความเค้นการยืดสำหรับโพลีเอทิลีนชนิดมวลโมเลกุลสูง เครื่องแรกในประเทศไทย ชี้ทำงานทดสอบต่อเนื่องอัตโนมัติ ประหยัดเวลาถึง 6 เท่า เก็บข้อมูล พิมพ์รายงานผลได้ นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้ว่าการสถาบัน วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ฝ่ายวิศวกรรม วว. ร่วมกับฝ่ายศูนย์วิเคราะห์และห้องปฏิบัติการ บริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ประสบผลสำเร็จในการวิจัยและพัฒนา “เครื่องทดสอบความเค้นการยืดสำหรับโพลีเอทิลีนชนิดมวลโมเลกุลสูง” สำหรับใช้ทดสอบวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพของพลาสติกชนิดโพลีเอทิลีนชนิดมวลโมเลกุลสูง ในเรื่องความเค้นการยืด ตามขั้นตอนการทดสอบของมาตรฐาน ISO 11542-2 และมาตรฐาน ASTM D 4020-05 เพื่อยืนยันและตรวจสอบคุณลักษณะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ ซึ่งบริษัทฯ ผลิตขึ้นเองหรือที่ซื้อจากผู้ส่งมอบ ทั้งนี้เครื่องทดสอบฯ ดังกล่าวถือเป็นเครื่องแรกและเครื่องเดียวในประเทศไทย ที่สามารถทำงานทดสอบได้อย่างต่อเนื่องโดยอัตโนมัติ ลดระยะเวลารวมของการทดสอบได้กว่า 6 เท่า จึงช่วยประหยัดเวลา พร้อมบันทึกข้อมูล ประมวลผล และพิมพ์รายงานผลการทดสอบได้ สำหรับโครงการในอนาคตนั้นฝ่ายวิศวกรรม วว.และไออาร์พีซี จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อนำไปสู่ความร่วมมือในการออกแบบและพัฒนาเครื่องทดสอบอื่น ๆ ต่อไป.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : วว.วิจัยเครื่องทดสอบความเค้นเครื่องแรกในไทย

Posts related