นางอรรชกา สีบุญเรือง อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เปิดเผยว่า กรมฯได้ วางนโยบายในการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ประเทศโดยผลักดันให้ไทยเป็น “ครัวของโลก” ผ่าน 4 มาตรการ ได้แก่ การส่งเสริมการนำผลงานวิจัยมาใช้พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น, การพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให้ทันสมัยเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพสูงขึ้นและได้มาตรฐาน, การพัฒนาบุคลากรรองรับการเติบโตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และการสนับสนุนด้านการบริหารจัดการในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปโดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปให้สามารถเติบโตควบคู่กับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศทั้งนี้แนวโน้มของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปมีหลายปัจจัยในการกำหนดทิศทางการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร วิถีการดำเนินชีวิตของคนรุ่นใหม่และการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรและการดำเนินธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผลไม้ ซึ่งในช่วงเดือน ก.ค. – ส.ค. ของทุกปีมักประสบปัญหาผลไม้ล้นตลาด เฉลี่ยต่อปีประมาณ 3 หมื่นตัน“แนวโน้มล้นตลาดในปีนี้อาทิ ลำไยลิ้นจี่ เงาะ มังคุด ทุเรียน และลองกอง เป็นต้น ทางกสอ. จึงมองเห็นโอกาสในช่วงนี้ในการนำผลไม้สดมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ เพื่อยืดอายุผลผลิต ซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยลดภาวะผลไม้ล้นตลาดแล้วยังเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการและเกษตรกรอีกทางหนึ่งและที่สำคัญจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลไม้ไทยเป็นอย่างมาก”นางอรรชกา กล่าวว่า ในการส่งเสริมผู้ประกอบการนำผลผลิตจากภาคการเกษตรมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆในรูปแบบผลิตภัณฑ์พร้อมปรุง พร้อมทาน ผลิตภัณฑ์อบกรอบ อบแห้ง นั้นเพื่อการเตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาดังกล่าว ดังนั้นผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญกับการแปรรูปผลไม้มากกว่าการส่งผลไม้สดซึ่งจะสามารถยืดอายุผลผลิตได้รวมทั้งสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ด้วยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และสร้างตราสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าในตลาดนานาชาติได้

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : วาง 4 มาตรการดันไทยเป็นครัวของโลก

Posts related