รายงานข่าวจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) เปิดเผยว่า จากการสำรวจภาวะการมีงานทำของคนไทยในเดือนก.ค.57 พบว่ามีผู้ว่างงานจำนวน 379,000 คน คิดเป็นอัตราการว่างงาน 1% และเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปีก่อนจำนวนผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 16,000 คน แต่เมื่อเทียบกับเดือนมิ.ย.57 จำนวนผู้ว่างงานลดลง 69,000 คน โดยในจำนวนผู้ว่างงาน 379,000 คน แยกเป็นผู้ว่างงานที่ไม่เคยทำงานมาก่อนจำนวน 169,000 คน และผู้ว่างงานที่เคยทำงานมาก่อน 210,000 คน เพิ่มขึ้น  35,000 คน จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2556  โดยเป็นผู้ว่างงานจาก ภาคการบริการและการค้า 110,000 คน ภาคการผลิต 81,000 คน และภาคเกษตรกรรม 19,000 คน ทั้งนี้เมื่อแยกผู้ว่างงานตามระดับการศึกษาพบว่า มีผู้ว่างงานที่สำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจำนวน 137,000  คนรองลงมาเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 103,000 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 70,000 คน ระดับประถมศึกษา 57,000 คน และผู้ที่ระดับต่ำกว่าประถมศึกษา 12,000 คน  เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2556 พบว่า จำนวนผู้ว่างงานเพิ่มขึ้นในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 45,000 คน และระดับประถมศึกษา 11,000 คน ส่วนผู้ว่างงานที่ลดลงคือระดับอุดมศึกษาลดลง 16,000 คน ผู้ที่จบการศึกษาต่ำกว่าประถมศึกษา 13,000 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 11,000 คน    ขณะที่เมื่อพิจารณาจำนวนผู้ว่างงานเป็นรายภาค พบว่า ภาคกลางมีจำนวนผู้ว่างงานสูงสุด 113,000 คน  รองลงมาเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 86,000 คน ภาคใต้ 72,000 คน  กรุงเทพมหานคร 59,000 คน และภาคเหนือ 49,000 คน  เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาพบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีผู้ว่างงานเพิ่มขึ้นมากที่สุด รองลงมาเป็นภาคเหนือ ส่วนที่ลดลงคือ ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร และภาคใต้

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ว่างงานเดือนก.คเฉียด4แสนคน

Posts related