วันนี้ (20มี.ค. 57) ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย อาคารเอสเอ็มกรุงเทพฯ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศจำนวน3 ฉบับ ร่วมกับ ม.รามคำแหง ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ม.ศิลปากร และกรมฝนหลวงและการบินเกษตร  ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศผู้อำนวยการ สกว.   กล่าวว่า สกว. ร่วมกับมหาวิทยาลัยทั้ง 3แห่ง และ 1 หน่วยงาน สนับสนุนให้มีการสร้างองค์ความรู้บุคลากรวิจัย และโครงสร้างพื้นฐานวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยความร่วมมือดังกล่าวมีขอบเขตความร่วมมือใน 3ส่วนคือ1.การร่วมมือกับม.รามคำแหง ในการพัฒนาศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้านแบบจำลองภูมิอากาศระดับภูมิภาค2.ร่วมมือกับม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พัฒนาศูนย์วิจัยระบบพยากรณ์อากาศรายฤดูสำหรับประเทศไทยและ 3. ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศิลปากรและกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พัฒนาวิชาการด้านฟิสิกส์บรรยากาศเขตร้อน ทั้งนี้ สกว. ให้การสนับสนุนทุนวิจัยหน่วยงานละ7.5 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 3 ปีรวมทั้งหมด 30 ล้านบาทเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างเครือข่ายวิจัยที่มีความเป็นเลิศด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศอย่างต่อเนื่องและเสริมสร้างขีดความสามารถให้กับประเทศไทยในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  ซึ่งรูปแบบความร่วมมือระหว่าง 5องค์กรในลักษณะนี้จะเป็นแนวทางการยกระดับการสนับสนุนงานวิจัยเชิงสถาบันซึ่งจะมีการขยายรูปแบบการดำเนินงานแบบนี้ไปสู่องค์กรอื่นๆ ต่อไป  

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : สกว.จับมือ4หน่วยงานตั้งศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

Posts related