รายงานข่าวแจ้งว่าสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)ได้ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อสร้างประชาคมวิจัยทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมมีเป้าหมายไปสู่การพัฒนาการวิจัยด้านมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ และศิลปกรรม โดยมีเมธีวิจัยอาวุโสและผู้ทรงคุณวุฒิ20คนเข้าร่วม ทั้งนี้เนื่องจากการขาดแคลนนักวิจัยและโครงการสาขาดังกล่าวมีมากขึ้นศ.นพ.สุทธิพันธ์จิตพิมลมาศ ผอ.สกว.เปิดเผยว่าได้กำหนดเป้าหมายเพิ่มนักวิจัยและผลงานวิจัยด้านนี้ให้มากขึ้นโดยจะเพิ่มทุนวิจัยจากร้อยละ10เป็น30ในอีก4ปีข้างหน้า โดยกำหยดยุทธศาสตร์ใหม่จะจัดสรรทุนวิจัยด้านมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอัตราส่วน30:70โดยทุนวิจัยในสาขาเหล่านี้มีงบประมาณปีละ 25ล้านบาทงบประมาณจากสภาวิจัยแห่งชาติ(วช.)อีก20ล้านบาทและคาดว่าจะได้รับสมทบทุนวิจัยในกรอบวิจัยประเด็นด้านคุณธรรมจริยธรรมปัญหาคอร์รัปชั่นความเหลื่อมล้ำทางสังคมอีกอย่างน้อย20ล้านบาทรวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น65ล้านบาทการปรับยุทธศาสตร์เพิ่มงบวิจัยด้านมนุษย์ศาสตร์สังคมศาสตร์และศิลปกรรมดังกล่าวศ.นพ.สุทธิพันธ์ระบุว่าว่าการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเดียวไม่สามารถแก้ปัญหาของประเทศได้อีกทั้งมีนักวิจัยในกลุ่มนี้จำนวนน้อยในที่ประชุมเดียวกันผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งล้วนเป็นนักวิจัยอาวุโสเห็นตรงกันว่าปัจจุบันคนเก่งมีโอกาสทำงานที่ได้ผลตอบแทนทางการเงินจากแหล่งอื่นมากกว่าการทำงานเพื่อสาธารณะ โดยนักวิชาการมีความรู้ในทางทฤษฎีแต่ไม่สามารถประยุกต์กับสภาพความเป็นจริงในสังคมได้โอกาสจะทำการวิจัยให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยจึงน้อยลงจึงมีข้อสรุปว่าการสนับสนุนทุนวิจัยควรเน้นที่คุณภาพนักวิจัยมากกว่าปริมาณเพื่อให้ได้นักวิจัยที่มีความสามารถและผลงานวิจัยที่มีคุณภาพอย่างแท้จริงทั้งต้องมีกระบวนการเฟ้นหานักวิจัยที่ดีอย่างต่อเนื่องและให้มีโอกาสนำเสนอผลงานเช่นเดียวกับโครงการเจียระไนเพชรซึ่งจัดเป็นกลุ่มเล็กและมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมารับฟังข้อเสนอโครงการและให้ข้อเสนอแนะแก่นักวิจัยรุ่นใหม่ทั้งควรสนับสนุนการวิจัยของประเทศในเชิงวิชาการพื้นฐานและการทำวิจัยต่อเนื่องในระยะยาวเพื่อสร้างคนอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและคนทุกกลุ่ม

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : สกว.เพิ่มทุนวิจัยมนุษย์ สังคม

Posts related