ร.ต.ไพโรจน์ คนึงทรัพย์ ผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 20 พ.ค.นี้ สคบ.จะลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (เอ็มโอยู) 3 ฉบับ กับกรมการขนส่งทางบก และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อช่วยคุ้มครองผู้บริโภคที่ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ โดยเฉพาะรถร่วมบริการ และรถตู้โดยสาร เพราะที่ผ่านมารถโดยสารประเภทดังกล่าวได้เกิดอุบัติอยู่บ่อยครั้ง ส่งผลให้เกิดความเสียหายให้กับผู้บริโภคที่จะไม่ได้รับความปลอดภัยในการเดินทาง จึงจำเป็นต้องมาควบคุมการให้บริการรถประเภทดังกล่าว เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค“ที่ผ่านมามีข่าวอยู่หลายครั้งว่า รถตู้โดยสารเกิดอุบัติเหตุ ขับรถเร็ว จนผู้บริโภคได้รับอันตราย จึงต้องขอความร่วมมือทุกทุกฝ่ายเข้ามาช่วยดูแลอย่างจริงจัง ขณะเดียวกันที่ผ่านมาไม่ว่าช่วงเทศกาล หรือไม่ใช่เทศกาลผู้บริโภคยังถูกเอาเปรียบต่างๆ นาๆ จากรถโดยสารสาธารณะ ดังนั้นการร่วมมือของ3 หน่วยงานครั้งนี้จะครอบคลุมดูแลให้คอบทั้งหมด โดยเฉพาะเมื่อมีกรณีการร้องเรียนเกิดขึ้น ผู้ที่ทำผิดจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายของหน่วยงานที่ดูแลทันที”สำหรับ สาระสำคัญของเอ็มโอยูทั้ง 3 ฉบับ แบ่งขอบเขตการคุ้มครองของแต่ละหน่วยงานออกเป็น ของสคบ.จะคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัย โดยรับเรื่อร้องเรียนและดำเนินการพิจารณาแนวทางการชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการรถสาธารณะ กรณีผู้บริโภคร้องให้ช่วยดุแลชดใช้ความเสียหาย รวมทั้งดำเนินแนวทางคุ้มครองอื่นๆที่เหมาะสมและเป็นไปตามข้อกำหนดของสคบ.ส่วนกรมการขนส่งทางบก จะช่วยสอบสวน เปรียบเทียบปรับ และดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายอื่นกับผู้ประกอบการขนส่ง เจ้าของรถ ผู้ประจำรถ และผู้ขับรถ เมื่อรับเรื่องร้องเรียนของผู้เสียหายจากสคบ. ขณะที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะเข้ามาช่วยเหลือด้านวิชาการ เช่น เผยแพร่ความรู้เรื่องสิทธิผู้บริโภคให้กับประชาชนที่ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ และกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งสร้างความรู้ให้ผู้ประกอบการขนส่ง เจ้าของรถ ผู้ประจำรถ ผู้ขับรถโดยสารรู้หน้าที่ความรับผิดชอบของตัวเอง ปลูกจิตสำนึกด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคและความปลอดภัยในการใช้รถสาธารณะของเยาวชนด้วย

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : สคบ.ฟันรถโดยสารเอาเปรียบผู้บริโภ

Posts related