ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.ที่ผ่านมา นางวารินทร์ ตุลาคุปต์ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้ทำหนังสือแจ้งกำกับคำว่าด่วนที่สุดไปยังบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (บมจ.ทีโอที) ขอทราบข้อมูลประกอบการตรวจสอบการใช้จ่ายค่ารับรอง บมจ.ทีโอที เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่ อาศัยอำนาจตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2542 จึงขอทราบข้อเท็จจริงการใช้จ่ายเงินค่ารับรองของนายประสิทธิ์ ศิริภากรณ์ ที่มีการเบิกจ่าย นับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.55- 31 พ.ค.57 และข้อมูลหลักฐานการจ่ายเงินค่ารับรองของคณะกรรมการ บมจ.ทีโอที จำนวน 14 ราย ตั้งแต่ 1 ม.ค.56 -31 พ.ค.57 โดยกำหนดส่งข้อมูลให้ สตง.ภายในวันที่ 20 มิ.ย.นี้ ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวสืบเนื่องจากกรณีที่ นายประสิทธิ์ ศิริภากรณ์ อัยการพิเศษฝ่ายสัญญาและหารือ 3 ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการบมจ. ทีโอที ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งจากกรรมการทีโอที หลังถูกตรวจสอบพบการใช้จ่ายเงินของบริษัท ทีโอที เป็นค่ารับรองกรรมการเพื่อความบันเทิงที่สโมสรราชพฤกษ์ (บริษัทนอร์ธ ปาร์ค กอล์ฟแอนสปอร์ตคลับ จำกัด) ระหว่างวันที่ 30 เม.ย.55-31 ม.ค.57 เป็นเงินร่วม 1.23 ล้านบาท สำหรับรายชื่อบอร์ดทีโอที ชุดปัจจุบันประกอบด้วย พ.อ.ต.สุชาติ วงศ์อนันต์ชัย ประธานกรรมการ ทีโอที (ตำแหน่งปัจจุบันอธิบดีกรมราชทัณฑ์), พล.อ.อ. พิธพร กลิ่นเฟื่อง รองประธานกรรมการ, นายวัลลภ พลอยทับทิม, นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ, นายพงศ์รักษ์ จินดาสมบัติเจริญ, น.อ. รศ. ดร.ประสงค์ ปราณีตพลกรัง, นายจุมพล ริมสาคร, นายสาธิต รังคสิริ, นายประสิทธิ์ ศิริภากรณ์, นายพงศ์พัท จิตรสำเริง, ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์, นายกอบพงษ์ ตรีสุขี, นายเอกศักดิ์ สาโท, นายบุญเชิด คิดเห็น, นายยงยุทธ วัฒนสินธุ์

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : สตง.ร่อนหนังสือสอบบอร์ดทีโอทียกชุด

Posts related