สถิติฯ วอนผู้ประกอบการ ให้ข้อมูลการใช้ไอซีที ปี 2557 หวังรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการใช้ไอที ในสถานประกอบการ เพื่อให้ภาครัฐช่วยเหลือตรงจุด  นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์  ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ หรือ สสช. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวว่า ช่วงเดือนมี.ค.-พ.ค. นี้ สำนักงานฯ จะสำรวจการมีเครื่องมือในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือไอซีที ในสถานประกอบการที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการขายส่งและการค้าปลีก  การผลิต การก่อสร้าง การขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร ฯลฯ  ทั่วประเทศ อาทิ การมีเครื่องคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ การสั่งซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต การชำระและรับชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการ บุคลากรไอทีของสถานประกอบการ และความคิดเห็นเกี่ยวกับไอซีทีในสถานประกอบการ เป็นต้น สำหรับข้อมูลที่ได้ จะทำให้ทราบสถานการณ์การมีการใช้เทคโนโลยีในสถานประกอบการ เพื่อหน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบาย วางแผน และพัฒนาศักยภาพการใช้ไอทีในสถานประกอบการให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาบุคลากรด้านไอซีทีปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบและมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาและการใช้ไอซีทีในสถานประกอบการ อาทิ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรม  นำไปสนับสนุนและผลักดันในเรื่องการผลิตฮาร์ดแวร์  ซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในราคาที่เป็นธรรม นอกจากนี้กระทรวงแรงงานจะวางแผนการจัดหางานและส่งเสริมการจ้างงานให้ตรงสาขา กระทรวงศึกษาธิการจะวางแผนการผลิตบุคลากรด้านไอซีที ให้เพียงพอตรงความต้องการ  ส่วนผู้ประกอบการ จะลงทุนด้านอุปกรณ์ไอทีเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการขยายกิจการให้มากขึ้น ซึ่งส่งผลให้มีการลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ ดังนั้น จึงอยากขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : สถิติฯวอนผู้ประกอบการให้ข้อมูลใช้ไอซีที

Posts related