นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติเปิดเผยผลสำรวจพฤติกรรมการดูแลรักษาตนเองด้วยแพทย์แผนไทยและสมุนไพรของครัวเรือน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวอย่าง5,800รายระหว่างวันที่ 4-22 พ.ย.56 พบว่า ประชาชน ร้อยละ 41.6ไม่รู้จักและไม่เคยใช้ยาแผนไทย/สมุนไพรในการรักษาโรคและเป็นผู้ที่ระบุว่า รู้จักแต่ไม่เคยใช้ ร้อยละ36.5ส่วนประชาชนที่รู้จักและเคยใช้มีสัดส่วนเพียงร้อยละ 21.9สำหรับยาแผนไทย/สมุนไพรที่ประชาชนรู้จัก(ทั้งเคยใช้และไม่เคยใช้)ในการรักษาโรค10อันดับแรกคือ ว่านหางจระเข้ ยาหม่องสมุนไพรยาหอม ยาดมสมุนไพร ยาอมสมุนไพรฟ้าทะลายโจร บัวบก ขมิ้นชันยาแก้ไอผสมมะขามป้อม และไพล ส่วนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพส่วนใหญ่ของสมาชิกในครัวเรือนเมื่อเจ็บป่วยพบว่าประชาชนเลือกไปพบแพทย์แผนปัจจุบันตามคลินิก/สถานพยาบาลต่างๆ เป็นส่วนใหญ่ ร้อยละ65.2รองลงมาซื้อยาแผนปัจจุบันมารักษาอาการเอง ร้อยละ59.7ดูแลตนเองที่บ้านโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ร้อยละ56.4และใช้สมุนไพร/ยาแผนไทยรักษาอาการ ร้อยละ18.8ขณะที่ประชาชนเลือกที่จะไปพบแพทย์แผนไทย/หมอพื้นบ้านมีเพียงร้อยละ 4.3อย่างไรก็ตามประชาชนกว่าร้อยละ 90รู้จักการบริการของการแพทย์แผนไทย(ทั้งเคยใช้และไม่เคยใช้)คือการนวดประคบสมุนไพรการนวดเพื่อการรักษาการประคบสมุนไพร และการอบสมุนไพรรองลงมารู้จักการตรวจรักษา/สั่งจ่ายยาสมุนไพรและชุดดูแลหญิงหลังคลอดในขณะที่การให้บริการของแพทย์แผนไทยประเภทการนั่งถ่านประชาชนยังรู้จักน้อยส่วนความคิดเห็นของประชาชนต่อการแพทย์แผนไทยและยาแผนไทยพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่กว่าร้อยละ70ขึ้นไปเห็นด้วยถึงเห็นด้วยอย่างยิ่งในการนำยาแผนไทยมาใช้รักษาอาการเจ็บป่วยเล็กๆ น้อย ๆ หรืออาการระยะแรกช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและทำให้ประเทศไทยสามารถลดภาระรายจ่ายการนำเข้ายาได้รวมทั้งยาแผนไทยเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมที่สืบทอดกันมามีความเชื่อถือและไว้วางใจได้สำหรับนโยบายของรัฐบาลต่อการแพทย์แผนไทยและยาแผนไทยประชาชนเห็นควรให้สนับสนุนการเพาะปลูกและพัฒนาสมุนไพรไทยเพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ร้อยละ88.8 เทศบาล/อบต.ควรสนับสนุนให้มีการใช้สมุนไพรไทยเพื่อป้องกันและรักษาสุขภาพของสมาชิกในชุมชน ร้อยละ87.6 ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐมีการประชาสัมพันธ์เรื่องการแพทย์แผนไทยและยาแผนไทยน้อยเกินไป ร้อยละ86.3และรัฐบาลควรให้การอุดหนุนและสนับสนุนสถานพยาบาลของรัฐให้ใช้ยาแผนไทยมากขึ้น ร้อยละ84.8 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : สถิติฯ ชี้ คนไทยพบแพทย์แผนปัจจุบันเป็นอันดับ1

Posts related