นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ไอซีที) เปิดเผยว่า ระหว่างช่วงเดือนมี.ค.-พ.ค.นี้ สำนักงานสถิติแห่งชาติจะส่งเจ้าหน้าที่ออกเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพและพัฒนาการของการประกอบธุรกิจอี-คอมเมิร์ซทั่วประเทศโดยจะสำรวจทั้งในเรื่องของประเภทธุรกิจที่ทำจำนวนคนทำงาน การตลาด ค่าใช้จ่ายมูลค่าการขาย การชำระเงินการจัดส่งสินค้า ความต้องการบุคลากรตลอดจนปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะที่สถานประกอบการหรือผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทยกเว้นบริษัทหลักทรัพย์และจัดการกองทุนรวมที่ต้องการให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือหรือสนับสนุนสำหรับข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนี้หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการตลอดจนประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อาทิ ภาครัฐโดย กระทรวงไอซีที จะนำไปจัดทำแผนส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศจัดหาโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีทีทั้งในเรื่องของระบบอินเทอร์เน็ตและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กระทรวงพาณิชย์ ใช้ในการจัดหามาตรการสนับสนุนผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จัดทำแผนส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศหรือในส่วนของผู้ประกอบการสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจเข้ามาทำธุรกิจประเภทนี้หรือขยายตลาดและฐานลูกค้าให้เหมาะสมเพื่อแข่งขันกับคู่แข่งได้สำหรับภาคประชาชนจะได้ประโยชน์จากการได้รับบริการเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าบริการผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่สะดวกมั่นใจ เป็นธรรม และมีความปลอดภัยมากขึ้นด้วยต้นทุนที่ถูกลงจึงขอความร่วมมือสถานประกอบการหรือผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้ข้อมูลที่เป็นจริงแก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติด้วย

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : สถิติฯ เร่งสำรวจตลาด อี-คอมเมิร์ซ

Posts related