นายศุภชัย   หล่อโลหการ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. เปิดเผยว่า เนื่องจากทางภาคเหนือมีผู้ประกอบการด้านอาหารจำนวนมากถึง  4,229 ราย ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะใช้บริการของมหาวิทยาลัยในพื้นที่ ในรูปแบบของการทำงานร่วมกับคณะภายในมหาวิทยาลัยที่มีการเรียน การสอน และการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร และกระบวนการอาหาร ซึ่งมีองค์ความรู้ และทรัพยากรทั้งในด้านของผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมือ อุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการวิจัย ที่มีความพร้อมอยู่ในระดับหนึ่ง          แต่อย่างไรก็ตามการทำงานร่วมกับคณะยังไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการที่ต้องการความรวดเร็ว และความเป็นมืออาชีพในการให้บริการ   เนื่องด้วยภารกิจหลักของคณะที่ต้องให้ความสำคัญในด้านการเรียน การสอน และการวิจัยภายในมหาวิทยาลัยเป็นหลัก         ดังนั้น สนช. และคณะอุตสาหกรรมเกษตร และอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จึงร่วมกันจัดตั้งศูนย์ให้บริการด้านการวิจัยและพัฒนาด้านนวัตกรรมอาหารแบบครบวงจร ภายใต้ชื่อ “ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ (Food Innovation and Packaging Center)” หรือ “ศูนย์ FIN”ภายใต้งบประมาณ 35 ล้านบาท  เพื่อเร่งผลักดันการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารและสาขาเกี่ยวเนื่องแบบครบวงจร โดยมุ่งหวังให้เอกชนสามารถสร้างมูลค่าทางธุรกิจในด้านนวัตกรรมอาหาร เพื่อรองรับการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  โดย สนช. ได้ให้การสนับสนุนเงินทุนจำนวน 17.5 ล้านบาท ให้กับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : สนช.ตั้งศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ที่เชียงใหม่

Posts related