นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยถึงโครงการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อผลิตเป็นพลังงานทดแทน  เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน โดยสนพ. ให้การสนับสนุนสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพว่า ตั้งแต่ดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี38   ได้รับความสนใจจากเกษตรกรเจ้าของฟาร์มทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมโครงการ 1,140 แห่ง ผลการดำเนินงานสามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้มากกว่า 835 ล้านลูกบาศก์เมตร นำไปผลิตไฟฟ้าได้มากถึง 1,169 ล้านหน่วย คิดเป็นมูลค่ากว่า 4,094 ล้านบาท นอกจากนี้สนพ.ยังสนับสนุนการศึกษาวิจัยนำก๊าซชีวภาพมาใช้ผลิตเป็นก๊าซไบโอมีเทนอัด (ซีบีจี) คุณภาพเทียบเท่าก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์(เอ็นจีวี) สามารถนำไปใช้เติมในรถยนต์ได้ดี ไม่มีปัญหากับเครื่องยนต์แต่อย่างใด และใช้ทดแทนก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี) ในหมู่บ้านต่างๆ ด้วยการส่งก๊าซชีวภาพผ่านไปตามท่อพีวีซี ทั้งนี้เพื่อให้ก๊าซชีวภาพสามารถนำไปใช้ทดแทนแอลพีจีได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ล่าสุดสนพ.จึงสนับสนุนให้ศึกษาการนำก๊าซชีวภาพมาพัฒนาคุณภาพให้ใกล้เคียงกับก๊าซแอลพีจีมากที่สุด และนำมาอัดใส่ถังแทนการส่งผ่านทางท่อ ปัจจุบันได้นำร่องแจกฟรีให้ชาวบ้าน หมู่บ้านโรงวัว อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ นำไปใช้ในครัวเรือน จึงถือเป็นหมู่บ้านแห่งแรกของไทยที่ปลอดแอลพีจี “พลังงานก๊าซชีวภาพเป็นพลังงานทดแทนที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ และใช้ทดแทนพลังงานต่างๆ ในประเทศได้มากมาย ที่สำคัญเป็นพลังงานที่สะอาด ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม เพราะวัตถุดิบเป็นของเสีย หรือของเหลือใช้ทางการเกษตร รวมถึงพืชพลังงาน อีกทั้งยังใช้เทคโนโลยีในประเทศที่ไม่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ สามารถผลิตพลังงานได้อย่างต่อเนื่อง” นายประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า  สถาบันฯ ยังคงคิดค้นออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพเพื่อถ่ายทอดให้แก่ผู้ประกอบการฟาร์ม นักวิชาการ นักวิจัย วิศวกร และผู้ที่สนใจได้เรียนรู้ และใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีความต้องการการใช้พลังงานทดแทนในปัจจุบัน ทั้งในภาคครัวเรือน ภาคเกษตรกรรม และภาคอุตสาหกรรม ทั้งนี้ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในระยะที่ 4 ปี 51- 57 มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 256 แห่ง มีการก่อสร้างและติดตั้งระบบก๊าซชีวภาพรองรับปริมาณปศุสัตว์ จำนวน 245,364 หน่วยปศุสัตว์หรือเทียบเท่าสุกรขุนจำนวน 2,044,700 ตัว สามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้ 68 ล้านลบ.ม.ต่อปี ทดแทนก๊าซแิลพีจีได้จำนวน 1 ล้าน กิโลกรัม(กก.)ต่อปี น้ำมันเตาเกรดเอ 28,401 ลิตรต่อปี และผลิตไฟฟ้าได้ 90 ล้านหน่วยต่อปี ช่วยลดโลกร้อนจากการปล่อยทิ้งก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ 1,423 ตันคาร์บอนต่อวัน หรือ 519,456 ตันคาร์บอนต่อปี

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : สนพ.โชว์ผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพได้4พันล้าน

Posts related