นายอุฤทธิ์ ศรีหนองโคตร เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงาน ของสมอ. วางแผนพัฒนาสินค้า ปรับตัวเข้าสู่มาตรฐานอาเซียน เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ในปี 58 โดยเดือนพ.ค.นี้ สมอ.จะเข้าร่วมประชุมกำหนดมาตรฐานเออีซี ที่ประเทศเมียนมาร์ จะนำผลิตภัณฑ์หลักที่เป็นที่ต้องการของตลาด คือ กลุ่มยานยนต์ 19 รายการ เช่น ยางรถยนต์ กระจก เข็มขัดนิรภัย และกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า 30-40 รายการ โดยผลิตภัณฑ์ของไทยส่วนใหญ่ได้มาตรฐานสากลอยู่แล้ว“ในการประชุมฯสมอ.จะพยายามผลักดันให้ประเทศสมาชิกเออีซี พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานทัดเทียมกัน เพื่อป้องกันสินค้าไม่มีคุณภาพ กระจายไปยังประเทศต่างๆ ในประเทศเออีซี ซึ่งที่ผ่านมาได้สั่งการให้กองกำหนดมาตรฐานปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทั้งหมด ทั้งมาตรฐานทั่วไป มาตรฐานบังคับ และผลิตภัณฑ์ชุมชน เนื่องจากมาตรฐานของบางผลิตภัณฑ์อาจล้าสมัย ขณะที่เทคโนโลยีพัฒนาไปมากแล้ว และต้องการให้กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มขึ้นทุกปี เพื่อดูแลผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยสูงสุด ซึ่งจะกำหนดมาตรฐานสินค้าใดเพิ่มเติมนั้น จะมีการประกาศให้ทราบอีกครั้ง”อย่างไรก็ตาม เมื่อเร็วๆนี้ สมอ.ได้ปรับโครงสร้างการทำงานให้มีความคล่องตัวมากขึ้น ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ปี 56 เพื่อให้การทำงานได้มีประสิทธิภาพตามอำนาจหน้าที่มากขึ้น โดยกำหนดให้มีหน่วยปฏิบัติงานรวม 13 หน่วยงาน จากเดิมกำหนดไว้ 12 หน่วยงาน เนื่องจากแยกสำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติออกมาเป็นหน่วยงาน จากเดิมเป็นคณะกรรมการฯที่มีหน้าที่พิจารณาวาระงานเป็นหลักนอกจากนี้ ได้กำหนดโครงสร้างใหม่ โดยแยกกองกำหนดมาตรฐาน และกองตรวจการมาตรฐานออกจากกัน เพื่อให้การตรวจสอบมีมาตรฐาน และประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทำให้หน่วยงานใหม่จะเป็น 5 กอง คือ กองกำหนดมาตรฐาน ,กองควบคุมมาตรฐาน ,กองตรวจการมาตรฐาน1ทำหน้าที่ตรวจผลิตภัณฑ์เหล็ก ก่อสร้าง รถยนต์ ,กองตรวจการมาตรฐาน2 ทำหน้าที่ตรวจเครื่องใช้ไฟฟ้า และกองตรวจการมาตรฐาน3 ทำหน้าที่ตรวจของเล่น เคมีภัณฑ์ เพื่อให้การทำงานเกิดความชัดเจน ไม่ทำงานแบบหลายหน้าที่ในกองเดียวแบบในอดีต

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : สมอ.เล็งตั้งมาตรฐานสินค้าอาเซียน

Posts related