นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ขณะนี้ กรมฯได้เสนอขอเงินจากงบประมาณปี 58 ที่อยู่ระหว่างการจัดทำอีก 25,000 ล้านบาท เพื่อจ่ายคืนให้กับผู้ที่ใช้สิทธิรถคันแรก โดยกรมฯได้ทยอยจ่ายคืนเงินผู้ใช้สิทธิรถคันแรกไปแล้วกว่า 800,000 ราย เป็นเงินกว่า 60,000 ล้านบาท จากผู้ทึ่ใช้สิทธิทั้งหมด 1.2 ล้านราย เป็นยอดเงินที่ต้องจ่ายคืน 90,000 ล้านบาท ทั้งนี้ การจ่ายคืนเงินให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ ในปี 58 คาดว่าจะเป็นปีสุดท้าย แม้ว่าเดิมมาตรการนี้ไม่ได้กำหนดเงื่อนไขเวลารับรถภายในเมื่อไรก็ตาม เพราะตอนนี้มีผู้ที่ยังไม่มาใช้สิทธิ์รถคันแรก 1.2 แสนราย ทางกรมสรรพสามิตคาดว่าจะเป็นผู้สละสิทธิเกือบทั้งหมด จึงได้ประสานกับผู้ประกอบการรถยนต์ให้ดำเนินการเร่งผู้ซื้อรถมารับรถยนต์ภายในเวลาที่กำหนด หากไม่มาก็ถือว่าสละสิทธิ์ อย่างไรก็ตาม จากการหารือกับผู้ประกอบการรถยนต์เบื้องต้น พบว่า ผู้ประกอบการบางรายได้กำหนดเงื่อนไขไว้ในใบจองว่า ต้องมารับรถภายในกี่วันหลังจากที่ได้รับแจง ทำให้การยืนยันรับรถจะไม่มีปัญหา แต่บางรายไม่ได้มีการกำหนดเงื่อนไขดังกล่าวไว้ การไปกำหนดให้มารับรถภายในกี่วันจึงอาจเป็นการผิดสัญญาและถูกฟ้องรองในภายหลังได้ ซึ่งอยู่ระหว่างการหารือเพื่อกำหนดเงื่อนไขการรับรถไม่ให้มีปัญหา ขณะที่ การของบประมาณปี 58 ได้รวมยอดของรถที่ไม่มาใช้สิทธิ 120,000 รายไว้ด้วย หากผู้ที่ได้สิทธิกลุ่มนี้สละสิทธิ์ทั้งหมด ก็จะทำให้ประหยัดเงินงบประมาณไปประมาณ 10,000 ล้านบาท ส่วนผู้ที่ใช้สิทธิโครงการรถคันแรก มีผู้ได้เงินและถือครองรถยนต์ไม่ถึง 5 ปี ตามที่กำหนดไว้มีจำนวน 400-500 ราย ซึ่งส่วนใหญ่ได้คืนเงินที่ได้รับไปให้กับกรมสรรพสามิต มีอยู่เพราะ 4-5 รายเท่านั้น ที่กระทรวงการคลังต้องดำเนินการฟ้องเรียกเงินคืน นายสมชาย กล่าวว่า การเก็บรายได้ของกรมสรรพสามิตในรอบ 4 เดือนของปีงบประมาณ 57 ที่ผ่านมา มีแนวโน้มการเก็บรายได้ต่ำกว่าเป้าหมายทุกเดือน ทำให้ยอดรวมต่ำกว่าเป้าหมาย 5,000 ล้านบาท เนื่องจากการเก็บภาษีรถยนต์ได้ต่ำกว่าเป้าหมายจำนวนมาก ส่วนหนึ่งมาจากมาตรการรถคันแรก ทำให้ซื้อรถไปก่อนหน้าจำนวนมาก และอีกส่วนหนึ่งมาจากปัญหาเศรษฐกิจทำให้กำลังซื้อน้อยลง สำหรับเป้าหมายการจัดเก็บรายได้ของกรมทั้งปี 57 มีจำนวน 460,000 ล้านบาท หากตัดส่วนที่ไม่ได้เพิ่มขึ้นภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล ทางคลังได้ลดเป้าหมายให้กรมเหลือ 430,000 ล้านบาท ซึ่งหากปัญหาการเมืองจบได้เร็วก็จะทำให้การเก็บรายได้ของกรมทำได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : สรรพสามิตของบจ่ายคืนรถคันแรก

Posts related