นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ขณะนี้ กรมสรรพสามิตได้จัดทำแผนเฉพาะกิจปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพราะเป็นช่วงที่ประชาชนส่วนใหญ่เดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวซึ่งมีแนวโน้มที่จะบริโภคสุรายาสูบเพิ่มขึ้น โดยสั่งการให้สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ทั่วประเทศกวดขันร้านค้าที่จำหน่ายสุราให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนให้ดำเนินการอย่างเฉียบขาดในการเปรียบเทียบปรับหรือพักใช้ใบอนุญาต รวมทั้ง ร่วมมือกับหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดตั้งด่านจุดตรวจ รวมถึงประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนเพื่อควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และกระทรวงมหาดไทยจัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยจัดเวรยามตามจุดสกัดทางหลวงต่างๆ  นอกจากนี้ ร้านค้าที่จำหน่ายสุราและยาสูบตามระเบียบกรมสรรพสามิต พบว่ามีการกระทำผิดเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามกฎหมายและเพิกถอนใบอนุญาตทันที ส่วนในกรณีที่เป็นเอเย่นต์หรือตัวแทนจำหน่ายเมื่อกระทำผิด สรรพสามิตพื้นที่จะดำเนินการเพิกถอนใบอนุญาต และแจ้งการเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าวให้โรงงานยาสูบทราบเพื่อดำเนินการเพิกถอนการเป็นเอเย่นต์หรือตัวแทนจำหน่ายต่อไป  “ที่ผ่านมา กระทรวงการคลังได้มอบนโยบายให้กรมกวดขันสินค้าที่หลีกเลี่ยงภาษี รวมถึงการดำเนินงานตามมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตและจูงใจผู้ที่อยู่นอกระบบให้เข้ามาสู่ระบบภาษี ซึ่งกรมฯได้ดำเนินการตามแผนบูรณาการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายร่วมกับเจ้าหน้าที่สรรพสามิตพื้นที่ทั่วประเทศ รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันปราบปรามผู้กระทำผิดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  สำหรับผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตในรอบ 6 เดือน ของปีงบประมาณ 57 กรมฯจับกุมผู้กระทำผิดทั่วประเทศได้รวม 25,175 คดี ค่าปรับ 269.76 ล้านบาท แบ่งเป็นการกระทำผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 อยู่ที่ 14,239 คดี คิดเป็นค่าปรับ 50.65 ล้านบาท พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 อยู่ที่  9,011 คดี คิดเป็นค่าปรับ 182.52 ล้านบาท พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 อยู่ที่  1,894 คดี คิดเป็นค่าปรับ 36.14 ล้านบาท และพระราชบัญญัติไพ่ พ.ศ. 2486 อยู่ที่ 31 คดี คิดเป็นค่าปรับ 449,000 บาท 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : สรรพสามิตคุมเข้ม ขายสุรา-ยาสูบช่วงสงกรานต์

Posts related