นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์ รองอธิบดีกรมสรรพากร รักษาการตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาฐานภาษี เปิดเผยว่า ขณะนี้เป็นช่วงกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี สำหรับบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล มูลนิธิ สมาคมหรือนิติบุคคลอื่น ที่มีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค.56 มีหน้าที่ต้องยื่นแบบ ภ.งด.50 ภ.ง.ด.52 หรือ ภ.ง.ด.55 พร้อมชำระภาษี (ถ้ามี) ภายใน150 วัน นับแต่วันสิ้นรอบเวลาบัญชี ซึ่งปีนี้วันสุดท้ายของการยื่นแบบฯตรงกับวันที่ 30 พ.ค.57ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ยื่นแบบฯทางอินเทอร์เน็ต ผ่าน www.rd.go.th จะได้รับการขยายเวลาออกไปอีก8 วัน แต่เนื่องจากวันครบกำหนดขยายเวลาตรงกับวันหยุดราชการ ดังนั้นวันสุดท้ายของการ ยื่นแบบฯ ผ่านทางอินเทอร์เน็ตจะตรงกับวันที่ 9 มิ.ย.57"ที่สำคัญกรมสรรพากรขอให้ผู้เสียภาษีทุกราย ที่ยื่นแบบฯและชำระภาษี ต้องยื่นให้ถูกต้องตามความเป็นจริง เพราะระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมสรรพากรในปัจจุบัน สามารถเชื่อมโยงและวิเคราะห์ข้อมูลการเสียภาษีของบริษัทต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วถูกต้อง เป็นปัจจุบัน"อย่างไรก็ตาม หากผู้เสียภาษียื่นแบบฯ เกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนด จะต้องชำระค่าปรับไม่เกิน 2,000 บาท และในกรณีมีภาษีที่ต้องชำระ ท่านยังจะต้องชำระเงินเพิ่มอีกร้อยละ1.5 ต่อเดือนของภาษีที่ต้องชำระ หากผู้เสียภาษีมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการยื่นแบบฯ ได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ หรือศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร โทร. 1161

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : สรรพากรเตือนรีบยื่นเสียภาษีนิติบุคคล

Posts related