รายงานข่าวจากกรมสรรพากร เปิดเผยถึงกรณีที่สามีและภริยาร่วมกันประกอบกิจการค้าประเภทใดประเภทหนึ่งและมีรายได้ร่วมกัน ว่า หากกิจการค้าดังกล่าวอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม(แวต) และมีรายได้ทั้งปีเกินกว่า 1.8 ล้านบาท ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มร่วมกัน โดยถือเป็นหน่วยภาษีเดียวกันในนามของสามีและภริยาทั้งสองฝ่าย ตามมาตรา 77/1 (5) มาตรา 77/2 มาตรา 82 และ มาตรา 85/1 แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ กิจการค้าใดที่จะถือว่าสามีและภริยาร่วมกันประกอบกิจการ โดยมีรายรับร่วมกันนั้น ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงในแต่ละกรณี ซึ่งกรณีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนี้ต่างจากการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามมาตรา 57 ฉ แห่งประมวลรัษฎากร ที่ให้สิทธิสามีและภริยาสามารถแยกยื่นแบบแสดงรายการภาษีได้ “กรณีผู้เสียภาษีที่เป็นคู่สามีและภริยาได้ทำกิจการค้าร่วมกันและมีรายได้ทั้งปีเกินกว่า 1.8 ล้านบาท จะต้องมีหน้าที่ทะเบียนภาษีแวต แม้การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ให้สิทธิสามีและภริยาแยกยื่นแบบฯ ได้ ที่อาจทำให้เงินได้ของแต่ละฝ่ายไม่ถึงเกณฑ์ต้องจดทะเบียนภาษีแวตนั้น แต่หากกิจการค้าดังกล่าวอยู่ในบังคับต้องเสียภาษี ก็ถือเป็นหน่วยภาษีเดียวกันในนามของสามีและภริยาทั้งสองฝ่าย” อย่างไรก็ตาม ผู้สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rd.go.th ไปที่ อ้างอิง, ประมวลรัษฎากร, บทบัญญัติแห่งประมวลฯ, หมวด 3 ภาษีเงินได้, หมวด 4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือสอบถามที่ สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ และ ศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร โทร. 1161

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : สรรพากรไล่บี้แวตสามีภรรยาทำการค้า

Posts related