วันนี้(5 มิถุนายน 2557) ที่ กรมการข้าวบางเขน กรุงเทพ ฯ  กรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน) (สวก.) และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีนายชาญพิทยา   ฉิมพาลี  อธิบดีกรมการข้าว  เปิดเผยว่า เกษตรกรชาวนาไทยประสบปัญหาขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีมาโดยตลอดซึ่งจากการประเมิณของกรมการข้าวพบว่าในแต่ละปีเกษตรกรต้องใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อเพาะปลูกถึงประมาณ1.4 ล้านตัน  ขณะที่สามารถผลิตได้เพียง  50 %  หรือประมาณ 7 แสนตัน  จึงต้องอาศัยความร่วมมือกันในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีให้เพียงพอต่อความต้องการโดยทั้ง6 หน่วยงานจะดำเนินมาตรการส่งเสริมระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีซึ่งในส่วน ของกรมการข้าวจะเน้นการผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์ขยาย หรือหัวเชื้อเพื่อให้ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์นำไปขยายเพื่อจำหน่ายให้กับเกษตรกร  มีการพัฒนากลุ่มชาวนาผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ เช่น ศูนย์ข้าวชุมชนหมู่บ้านเมล็ดพันธุ์ข้าวและเกษตรกรที่สนใจดำเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์จำหน่าย  ตลอดจนให้ความรู้และตรวจรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์ของผู้ประกอบการให้มีคุณภาพรวมทั้งสนับสนุนการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวอีกด้วยด้าน ดร. ทวีศักดิ์  กออนันตกูล   ผู้อำนวยการ สวทช.  กล่าวว่า  สวทช. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมข้าวโดยเน้นการวิจัยและพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ อย่างต่อเนื่อง   ซึ่งการพัฒนาพันธุ์ข้าวคุณภาพดี  จะช่วยให้ชาวนาไทยมีรายได้ที่ดีขึ้นเพราะให้ผลผลิตที่สูงและทนทานต่อโรค ทั้งนี้ที่ผ่านมาสวทช.ได้ มีส่วนร่วมในการพัฒนาพันธุ์ข้าวโดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีเครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือกร่วมกับการปรับปรุงพันธุ์แบบมาตรฐาน  จนกระทั่งได้ข้าวพันธุ์ใหม่ที่มีลักษณะเด่นและคุณภาพดีเช่น พันธุ์ กข 51 (ทนน้ำท่วมฉับพลัน) พันธุ์กข 18 (ต้านทานโรคไหม้) นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตในภาคเกษตรเช่น การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่น GAP seed mobile assessment เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับเจ้าหน้าที่ในการตรวจรับรองตามมาตรฐานGAP seed  สำหรับมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  จะทำหน้าที่สร้างความตระหนักและสนับสนุนให้เกษตรกรและเครือข่ายอนุชนชาวนาไทยผลิตและใช้เมล็ดพันธุ์คุณภาพดี ส่วนสวทน. มีบทบาทหน้าที่หลักในการสนับสนุนและผลักดันข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีผ่านกลไกคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (กวทน.) รวมถึงประสาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมทำงานในเชิงบูรณาการและสนับสนุนการพัฒนากำลังคนด้านข้าวขณะที่ ธ.ก.ส. พร้อมให้การสนับสนุนส่งเสริมให้เกษตรกรที่มีศักยภาพในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวมาเข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อการลงทุน  และช่องทางการตลาดผ่านร้านค้าในเครือข่ายบัตรสินเชื่อเกษตรกรและ สวก. เน้นสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านข้าว รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากำลังคนด้านข้าว    

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : สวทช.หนุนผลิตพันธุ์ข้าวคุณภาพดี

Posts related