วันนี้(12 มีนาคม)ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยรังสิต ปทุมธานี  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) แถลงข่าวการจัดงานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ประจำปี 2557 หรืองานแนค 2014(NSTDA Annual Conference 2014 : NAC 2014)  โดย ดร. ทวีศักดิ์    กออนันตกูล ผู้อำนวยการ  สวทช. เปิดเผยว่า  สวทช.จัด งานประชุมวิชาการเป็นประจำทุกปี  โดยเน้นการนำเสนอเทคโนโลยีที่เกิดจากองค์ความรู้และการวิจัยพัฒนาของ สวทช.และเครือข่ายที่มีศักยภาพ ในการช่วยผลักดันให้ประเทศไทยแข็งแกร่งและพร้อมพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน  สำหรับงานในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด“วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: พลังขับเคลื่อน การพัฒนาที่ยั่งยืน”  ซึ่งนอกจากจะมีเวทีสัมมนาวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้รวมถึงแนวคิดในการปฏิรูปวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนแล้วยังมีนิทรรศการการนำเสนอผลงานของนักวิจัยของ สวทช. จาก 4ศูนย์แห่งชาติ   รวมถึงผลงานนวัตกรรมจากภาคเอกชนทั้งในส่วนของผู้ประกอบการหน้าใหม่และบริษัทพื้นที่เช่าในอุทยาน วิทยาศาสตร์ประเทศไทย และพันธมิตรต่างๆที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของงานวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นรูปธรรมสามารถนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะได้ทั้งนี้ในงานแถลงข่าวได้มีการนำผลงานวิจัยรวมถึงนวัตกรรมเด่นที่จะนำมาจัดแสดงในงานประชุมด้วยอาทิสื่อโฆษณาบนล้อมอเตอร์ไซด์  ผลงานจากบริษัทเวิล์ดมอเตอร์บริษัทผู้เช่าพื้นที่ภายในอุทยานวิทย์ ฯ ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมใหม่ในวงการโฆษณาของไทยโดยใช้เทคโนโลยีหลอดแอลอีดีในการสร้างภาพนิ่งและวิดีโอบนล้อรถจักรยานยนต์นวัตกรรมแก้วรูพรุนเพื่อไล่ยุงและปรับอากาศโดยใช้น้ำมันหอมระเหยจากธรรมชาติผลงานของบริษัทไทยเทคโนกลาส ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากนาโนเทคในการเพิ่มมูลค่าให้กับเศษกระจกเหลือใช้   และเทคโนโลยีการเล่า นิทาน 3 มิตินอกจากนี้ยังมีระบบตรวจวัดอุณหภูมิอัตโนมัติผลงานของเนคเทค ชุดทดสอบคุณภาพน้ำมันปาล์มเคลื่อนที่  ของเอ็มเทคและการนำเสนอเทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์ จากไบโอเทค รวมถึงการเปิดบ้านสวทช.ให้ภาคธุรกิจที่สนใจได้เยี่ยมชมห้องปฎิบัติการวิจัยและห้องปฎิบัติการทดสอบของ สวทช. รวมถึงบริษัทผู้เช่าและพันธมิตรของ สวทช. ที่พร้อมรับโจทย์และช่วยแก้ปัญหาให้แก่ภาค อุตสาหกรรม อย่างไรก็ดีงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 3 เมษายน 2557 ที่ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (รังสิต)จ.ปทุมธานี 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : สวทช.โชว์นวัตกรรมใหม่สื่อโฆษณาบนล้อมอเตอร์ไซต์

Posts related