นายเอกนิตินิติทัณฑ์ประภาศ รองผู้อำนวยการเศรษฐกิจการคลัง(สศค.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สศค.เชื่อว่าแนวโน้มหนี้ครัวเรือนของปี 57 มีทิศทางชะลอลง แม้ตัวเลขสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) ที่รายงานว่าการผิดนัดชำระหนี้และยอดค้างชำระบัตรเครดิต 3 เดือน ปี 56 จะมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นแต่ปัจจุบันภาพรวมของการปล่อยสินเชื่อบุคคลจากสถาบันการเงินเริ่มชะลอลง ซึ่งเป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจที่ขยายตัวลดลงส่งผลให้จำนวนหนี้ครัวเรือนอาจชะลอลงตามไปด้วย ทั้งนี้ปี 56 ที่ผ่านมาหนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น เนื่องจากการปล่อยสินเชื่อบุคคลจากนโยบายโครงการรถยนต์คันแรกและการใช้จ่ายของประชาชนที่เพิ่มขึ้น ทำให้เริ่มเกิดการผิดนัดชำระหนี้โดยเฉพาะยอดค้างชำระหนี้บัตรเครดิต 3 เดือนเพิ่มขึ้น แต่เชื่อว่าสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ(แบงก์รัฐ)และธนาคารพาณิชย์ จะระมัดระวังการปล่อยสินเชื่อดังกล่าว เพื่อไม่ให้กระทบกับสภาพคล่องรวมถึงการเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) มากขึ้น ขณะเดียวกันสิ่งที่สถาบันการเงินได้ระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้น เช่น การติดตามดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้การผิดนัดชำระหนี้มาก จนทำให้กระทบเป็นเอ็นพีแอล โดยขณะนี้การผิดนัดชำระหนี้ของลูกหนี้และการเกิดหนี้เสียเอ็นพีแอลยังอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยเชื่อว่าสถาบันการเงินยังคงแข็งแกร่งที่จะรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้ อย่างไรก็ตามสศค.ได้ประมาณการณ์ตัวเลขสินเชื่อบุคคล ปี 57 อยู่ในระดับที่ต่ำกว่า 10% ได้เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจมีแนวโน้มขยายตัวลดลง ส่งผลให้การปล่อยสินเชื่อบุคคลเริ่มแผ่วลงหลังจากที่สถาบันการเงินมีความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้น โดยยอมรับว่า ปี56 ที่ผ่านมา สินเชื่อบุคคลอยู่ในระดับที่สูงกว่า 20-30%เนื่องจากประชาชนมีการจับจ่ายใช้สอยจำนวนมาก ส่งผลให้หนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : สศค.ชี้หนี้ครัวเรือนปี57แนวโน้มชะลอลง

Posts related