นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ การจัดเก็บรายได้ช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 57 สามารถจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิทั้งสิ้น 802,873 ล้านบาท ใกล้เคียงกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ เนื่องจากปัจจัยที่สนับสนุนให้ภาพรวมการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล จากการนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 16,536 ล้านบาท และหน่วยงานอื่นสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 11,695 ล้านบาท ขณะที่การจัดเก็บรายได้ของ 3 กรมภาษีสังกัดกระทรวงการคลังจัดเก็บได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 38,943 ล้านบาท ทั้งนี้ การจัดเก็บรายได้ของ 3 กรมภาษีที่ลดลง มาจากการจัดเก็บภาษีจากฐานการค้าระหว่างประเทศ ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพิ่มจากการนำเข้าและอากรขาเข้าจัดเก็บได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ นอกจากนี้ ภาษีจากฐานการอุปโภคบริโภคที่จัดเก็บได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยเฉพาะภาษีน้ำมัน เนื่องจากการขยายระยะเวลาปรับลดภาษีน้ำมันดีเซล เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพของประชาชน และภาษีสรรพสามิตรถยนต์ อย่างไรก็ดี ภาวะอุปสงค์ภายในประเทศที่ยังคงขยายตัวได้ ทำให้ภาษีมูลค่าเพิ่มจากการบริโภคภายในประเทศและภาษีธุรกิจเฉพาะยังจัดเก็บได้สูงกว่าเป้าหมาย “แม้ว่าเสถียรภาพของการเมืองในปัจจุบันอาจส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศ และต่อเนื่องถึงการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล แต่เมื่อสถานการณ์ดังกล่าวคลี่คลายลง ประกอบกับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีหลังที่คาดว่าจะดีขึ้น โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของภาคการส่งออกตามการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก และการท่องเที่ยว ซึ่งจะส่งผลดีต่อการจัดเก็บรายได้ในช่วงที่เหลือของปีงบประมาณ 57” ขณะเดียวกัน หากเปรียบเทียบเป็นรายเดือน ก.พ.57 รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ 147,551 ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 6,846 ล้านบาท หรือ 4.4% ส่งผลให้ช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 57 รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ 802,873 ล้านบาท ใกล้เคียงกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้เพียง 4,679 ล้านบาท หรือ 0.6% ขณะที่ ผลการจัดเก็บรายได้ตามหน่วยงาน ได้แก่ กรมสรรพากร จัดเก็บรายได้รวม 593,238 ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 9,057 ล้านบาท หรือ 1.5%, กรมสรรพสามิต จัดเก็บรายได้รวม 168,973 ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 21,012 ล้านบาท หรือ 11.1% และกรมศุลกากร จัดเก็บรายได้รวม 45,626 ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 8,874 ล้านบาท หรือ 16.3% ขณะที่ รัฐวิสาหกิจ นำส่งรายได้รวม 69,748 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 16,536 ล้านบาทหรือ 31.1% โดยรัฐวิสาหกิจที่นำส่งรายได้/เงินปันผลสูงกว่าประมาณการที่สำคัญ ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค บมจ.ท่าอากาศยานไทย บมจ.กสท. โทรคมนาคม โรงงานยาสูบ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส่วนหน่วยงานอื่น จัดเก็บรายได้รวม 63,546 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 11,695 ล้านบาท หรือ 22.6%

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : สศค.เผยจัดเก็บรายได้รัฐบาล5เดือน 8 แสนล้านบาท

Posts related