นายสมชัยสัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่าฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดช่วง 4 เดือนแรก ปีงบประมาณ 57ภาคการคลังยังคงเข้มแข็ง พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยโดยรัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้น 659,412 ล้านบาท ต่ำกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว17,856 ล้านบาท หรือ 2.6% เนื่องจากปีที่ผ่านมามีการนำส่งรายได้จากการประมูลให้ใช้คลื่นความถี่ 3 จี ย่าน 2.1 เมกะเฮิร์ต อยู่ที่20,843 ล้านบาท ขณะที่การเบิกจ่ายเงินงบประมาณมีจำนวนทั้งสิ้น 1.044 ล้านล้านบาทสูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 50,240 ล้านบาท หรือ 5.1% ทำให้ดุลเงินงบประมาณขาดดุล 384,855 ล้านบาทเมื่อรวมกับดุลเงินนอกงบประมาณที่ขาดดุล 48,199 ล้านบาทส่งผลให้รัฐบาลขาดดุลเงินสดรวม 433,054 ล้านบาท โดยรัฐบาลได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล 83,441 ล้านบาท ทำให้ดุลเงินสดหลังกู้ขาดดุลทั้งสิ้น349,613 ล้านบาท  และเงินคงคลัง ณสิ้นเดือนม.ค.57 มีทั้งสิ้น 254,311 ล้านบาท ซึ่งเป็นระดับที่มีความมั่นคงต่อฐานะการคลังของรัฐบาล “การดำเนินนโยบายการคลังด้านรายได้และรายจ่ายของรัฐบาลช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 57 ยังเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยขณะนี้เงินคงคลังยังอยู่ในระดับที่เข้มแข็งซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินนโยบายเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจและการเมืองในปัจจุบัน” ทั้งนี้ เดือนม.ค.57 รัฐบาลขาดดุลเงินสด90,568 ล้านบาท โดยเป็นการขาดดุลเงินงบประมาณ 51,677 ล้านบาทและดุลเงินนอกงบประมาณขาดดุล 38,891 ล้านบาท ส่งผลให้ช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ57 รัฐบาลขาดดุลเงินสด 433,054 ล้านบาท ทั้งนี้รัฐบาลได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล83,441 ล้านบาท   ขณะเดียวกัน รัฐบาลมีรายได้นำส่งคลัง161,532 ล้านบาท ต่ำกว่าเดือนเดียวกันปีที่แล้ว 13,441 ล้านบาท เนื่องจากการปรับโครงสร้างอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและการใช้สิทธิส่วนใหญ่ในโครงการรถยนต์คันแรกเกือบครบทั้งโครงการแล้วในปีงบประมาณ 56โดยมีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทั้งสิ้น 213,209 ล้านบาท สูงกว่าเดือนเดียวกันปีที่ก่อน5,095 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม การเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่สำคัญได้แก่ รายจ่ายของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 34,887 ล้านบาทรายจ่ายชำระหนี้กระทรวงการคลังของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 15,017 ล้านบาทรายจ่ายของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 10,800 ล้านบาทและรายจ่ายเงินอุดหนุนของกระทรวงศึกษาธิการ 10,517 ล้านบาท

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : สศค.เผยฐานะการคลัง 4 เดือนหลุดเป้า

Posts related