shoplri.com ธุรกิจขนาดกลาง ธุรกิจขนาดย่อม ธุรกิจsme

ธุรกิจขนาดกลาง ธุรกิจขนาดย่อม ธุรกิจsme

shoplri.com ธุรกิจขนาดกลาง ธุรกิจขนาดย่อม ธุรกิจsme

สศอ.เล็งผลักดันเอสเอ็มอีแฟชั่นลงทุนเพื่อนบ้าน

นายสมชายหาญหิรัญ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)  เปิดเผยว่า ขณะนี้ สศอ.อยู่ระหว่างศึกษาแนวทางการย้ายฐานการผลิตให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี  ประเภทอุตสาหกรรมแฟชั่น  ที่ใช้แรงงานเข้มข้น เช่น สิ่งทอเครื่องนุ่งห่ม รองเท้า และอัญมณีเครื่องประดับ ไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เนื่องจากอุตฯกลุ่มนี้ได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าแรงงาน 300 บาท ทำให้กำไรลดลงมาก โดยโครงสร้างต้นทุน และกำไรต่อยอดขายสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เหลือ 1.9 % ลดลงจาก6.8%  และยังสามารถใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร(จีเอสพี) ของประเทศเพื่อนบ้าน หลังจากไทยถูกตัดสิทธิซึ่งจะทำให้ต้นทุนผู้ประอบการลดลง เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันได้ ทั้งนี้หากผลการศึกษาแล้วเสร็จ สศอ.จะนำมาเผยแพร่ให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีใช้ตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อนไปลงทุน เช่น รูปแบบทางเลือกที่เหมาะสม รูปแบบการลงทุน การร่วมทุนหาพันธมิตร  พร้อมคู่มือแนวปฏิบัติ  ซึ่งที่ผ่านมาผู้ประอบการอุตฯ แฟชั่น  ขนาดใหญ่ หลายแห่งได้ย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศเพื่อนบ้านแล้วหลายราย  นอกจากนี้ในปี57 สศอ.จะผลักดันโครงการต่างๆภายใต้งบประมาณ 21 ล้านบาท เพื่อเพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับอุต ฯ แฟชั่น เช่น โครงการพัฒนาการรวมกลุ่มเครือข่ายอุตสาหกรรมแฟชั่น และรูปแบบการเชื่อมโยงเชิงสร้างสรรค์อย่างครบวงจร ซึ่งจะทำให้เกิดรูปแบบการเชื่อมโยงเครือข่ายรูปแบบใหม่ในอุตสาหกรรมแฟชั่นครบวงจรอยู่ในกลุ่มเดียวกันที่ครอบคลุมทั้งเสื้อผ้าเครื่องหนัง รองเท้า และเครื่องประดับรวมทั้งจะดำเนินโครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมแฟชั่นซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการมีแหล่งข้อมูลเชิงลึกที่สมบูรณ์ นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์วางแผน และกำหนดกลยุทธ์ให้กับอุตสาหกรรมแฟชั่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : สศอ.เล็งผลักดันเอสเอ็มอีแฟชั่นลงทุนเพื่อนบ้าน

Posts related

 


สศอ.เล็งผลักดันเอสเอ็มอีแฟชั่นลงทุนเพื่อนบ้าน

นายสมชายหาญหิรัญ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)  เปิดเผยว่า ขณะนี้ สศอ.อยู่ระหว่างศึกษาแนวทางการย้ายฐานการผลิตให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี  ประเภทอุตสาหกรรมแฟชั่น  ที่ใช้แรงงานเข้มข้น เช่น สิ่งทอเครื่องนุ่งห่ม รองเท้า และอัญมณีเครื่องประดับ ไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เนื่องจากอุตฯกลุ่มนี้ได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าแรงงาน 300 บาท ทำให้กำไรลดลงมาก โดยโครงสร้างต้นทุน และกำไรต่อยอดขายสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เหลือ 1.9 % ลดลงจาก6.8%  และยังสามารถใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร(จีเอสพี) ของประเทศเพื่อนบ้าน หลังจากไทยถูกตัดสิทธิซึ่งจะทำให้ต้นทุนผู้ประอบการลดลง เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันได้ ทั้งนี้หากผลการศึกษาแล้วเสร็จ สศอ.จะนำมาเผยแพร่ให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีใช้ตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อนไปลงทุน เช่น รูปแบบทางเลือกที่เหมาะสม รูปแบบการลงทุน การร่วมทุนหาพันธมิตร  พร้อมคู่มือแนวปฏิบัติ  ซึ่งที่ผ่านมาผู้ประอบการอุตฯ แฟชั่น  ขนาดใหญ่ หลายแห่งได้ย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศเพื่อนบ้านแล้วหลายราย  นอกจากนี้ในปี57 สศอ.จะผลักดันโครงการต่างๆภายใต้งบประมาณ 21 ล้านบาท เพื่อเพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับอุต ฯ แฟชั่น เช่น โครงการพัฒนาการรวมกลุ่มเครือข่ายอุตสาหกรรมแฟชั่น และรูปแบบการเชื่อมโยงเชิงสร้างสรรค์อย่างครบวงจร ซึ่งจะทำให้เกิดรูปแบบการเชื่อมโยงเครือข่ายรูปแบบใหม่ในอุตสาหกรรมแฟชั่นครบวงจรอยู่ในกลุ่มเดียวกันที่ครอบคลุมทั้งเสื้อผ้าเครื่องหนัง รองเท้า และเครื่องประดับรวมทั้งจะดำเนินโครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมแฟชั่นซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการมีแหล่งข้อมูลเชิงลึกที่สมบูรณ์ นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์วางแผน และกำหนดกลยุทธ์ให้กับอุตสาหกรรมแฟชั่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : สศอ.เล็งผลักดันเอสเอ็มอีแฟชั่นลงทุนเพื่อนบ้าน

Posts related

 


Home Webmail Password Help File Manager Logout Edit a file