ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อํานวยการสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA เปิดเผยว่า ปัจจุบันแนวโน้มการใช้งานระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตมีการใช้งานครอบคลุมและแพร่หลายทั้งภาครัฐและเอกชนส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่เป็นภัยคุกคามจากโลกไซเบอร์และยังเป็นเป้าของการโจมตีจากแฮกเกอร์อีกด้วยกลายเป็นสาเหตุสำคัญทำให้ระบบเครือข่ายเกิดความเสียหาย EGAในฐานะองค์กรที่ให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศแก่หน่วยงานภาครัฐและเพื่อให้บริการมีประสิทธิภาพจึงได้จัดงานสัมมนาโครงการบริการระบบบริหารจัดการภัยคุกคามทางสารสนเทศภาครัฐ หรือ GovernmentSecurity Day ขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐเข้าใจถึงกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศรวมถึงสร้างความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตลอดจนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนป้องกันและประเมินความเสี่ยงด้านภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นต่อไป“การประเมินความเสี่ยงเป็นการเรียนรู้จุดอ่อนและเข้าใจปัญหาของตัวเองเพื่อหาทางแก้ไขหรือป้องกันปัญหาเหล่านั้นที่อาจเกิดขึ้นได้งานสัมมนาครั้งนี้ EGA หวังเป็นแนวทางให้ผู้เข้าอบรมได้นำไปปรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงในองค์กรและส่งผลทำให้เกิดมาตรการลดความเสี่ยงได้อย่างถูกต้องและถูกวิธีอย่างไรก็ตามผู้เข้าอบรมจำเป็นจะต้องนำองค์ความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติจัดทำรายงานตลอดจนเสนอผู้บริหารองค์กรเพื่อให้มีการพัฒนาด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศภายในองค์กรให้ดียิ่งขึ้นต่อไป”ดร.ศักดิ์กล่าวทั้งนี้ในงานสัมนาได้รับความร่วมมือจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ ETDA ในการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มด้านความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศของประเทศและในต่างประเทศเพื่อนำมาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการและเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัยคุกคามรวมถึงยังมีการบูรณาการข้อมูลสำคัญจากการโจมตีช่องโหว่ที่เกิดขึ้นกับหน่วยงานต่างๆเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับองค์กรหน่วยงานต่างๆทั้งในและต่างประเทศว่าหน่วยงานภาครัฐของไทยมีระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยสารสนเทศมีระบบการป้องกันภัยคุกคามและบุคลากรที่สามารถแก้ไขปัญหาไม่ให้เกิดความเสียหายได้อย่างมีประสิทธิภาพนางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ ETDA กล่าวว่า นโยบายทางด้านความปลอดภัยทางสารสนเทศของประเทศไทยนับเป็นภารกิจสำคัญของ ETDA ทั้งนี้เพื่อให้การทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีความมั่นคงปลอดภัยตามกรอบการดำเนินงานซึ่งผลสำรวจด้านความปลอดภัยจากทั่วโลกประเทศไทยติดอยู่ในอันดับท็อป10 ประเทศที่มีความเสี่ยงสูงสุดด้านความปลอดภัย(Security) และยังติด 1 ใน5 เรื่องการล่อลวงทางการเงิน(ฟิชชิ่ง) ซึ่งมีการแก้ไขโดย SLA และมีการประเมินหากแก้ปัญหาดังกล่าวล่าช้าเกิน 2 วันจะทำให้เกิดความเสียหายคิดเป็นมูลค่าราว 3,200 ล้านบาท ถือได้ว่าประเทศไทยอยู่ในภาวะวิกฤตด้านความมั่นคงปลอดภัยจากข้อมูลในปีที่ผ่านมาความร่วมมือครั้งนี้นับเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งที่จะร่วมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องความมั่นคงปลอดภัยให้แก่หน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะเมื่อ EGA เป็นหน่วยงานที่ให้บริการสารสนเทศแก่หน่วยงานภาครัฐ อาทิ บริการคลาวด์ (G-Cloud) และเครือข่ายจิน(GovernmentInformation Network : GIN) การต่อยอดเรื่องความปลอดภัยของบริการเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการภัยคุกคามทางสารสนเทศภาครัฐย่อมจะยิ่งสร้างความมั่นใจให้แก่หน่วยงานมากยิ่งขึ้น.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : สองหน่วยงานจัดติวเข้มอุดช่องโหว่ภัยคุกคามไอทีภาครัฐ

Posts related