ที่กองบัญชาการกองทัพบก ร.อ.ยงยุทธ มัยลาภ ทีมโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เปิดเผยว่า ในการประชุมหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 56 แห่ง ที่มีพล.อ.ฉัตรชัยสาริกัลยะ รองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คสช. เป็นประธาน ได้สั่งให้กรรมการรัฐวิสาหกิจทุกแห่งทบทวนบทบาทหน้าที่ของตัวเองให้สอดคล้องกับนโยบายของคสช. พร้อมทั้งให้กลับไปพิจารณาแนวทางปรับลดสิทธิประโยชน์ของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจที่เกินความจำเป็นโดยเน้นการประหยัดงบประมาณ จากนั้นให้สรุปผลเสนอกระทรวงการคลังพิจารณาขณะเดียวกันยังได้หารือถึงโครงการที่รอการอนุมัติหรือรอการดำเนินการในปีงบประมาณ 57 ที่มีมูลค่าโครงการเกินกว่า 100 ล้านบาท โดยขอให้ทุกรัฐวิสาหกิจเร่งเสนอเรื่องดังกล่าวมาให้กระทรวงการคลังก่อนเสนอต่อคสช. พิจารณาเห็นชอบนอกจากนี้ยังได้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี 57ให้เป็นไปตามความจำเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่มีการทุจริตคอรัปชั่นด้วย

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : สั่งทบทวนสิทธิ์ประโยชน์บอร์ดวิสาหกิจ

Posts related