วันนี้ (7 พ.ย.56) ที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า สำนักงานสถิติแห่งชาติ อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจการทำงานและการย้ายถิ่นของประชากร โดยจะส่งเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ออกไปเก็บข้อมูลพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้จนถึงเดือนธันวาคม 2556 อย่างไรก็ตาม ในการเก็บข้อมูลนั้น ก็เพื่อต้องการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของประชากร เช่น อายุ เพศ สถานภาพการสมรส และข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการทำงานและการย้ายถิ่นฐาน ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการสำรวจจะเป็นประโยชน์สำหรับภาครัฐเพื่อใช้กำหนดนโยบาย และจัดทำแผนเกี่ยวกับกำลังแรงงานของประเทศ การกระจายตัวและการตั้งถิ่นฐานของประชากรในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตลอดจนใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาโครงการต่างๆ และแก้ไขปัญหากำลังแรงงานและย้ายถิ่นของประชากร รวมทั้งภาคธุรกิจสามารถใช้ในการวางแผนการตลาด “อยากให้ประชาชนให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติในการสำรวจข้อมูล ซึ่งข้อมูลที่ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ไปพบและสัมภาษณ์ ควรเป็นข้อมูลที่แท้จริง ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามมาที่สำนักงานสถิติแห่งชาติโดยตรงที่ 0-2142-1234” นายวิบูลย์ทัต กล่าว

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : สำนักงานสถิติฯ วอนประชาชนให้ข้อมูลส่วนตัวที่ถูกต้อง

Posts related