นายอิสระ  ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวในงานสัมมนา ยุทธศาสตร์สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1  “บิสิเนส  รีฟอร์ม ทู มูฟฟอร์วาร์ด” ว่า มาตรการเร่งด่วนที่ภาครัฐควรเร่งดำเนินการกระตุ้นเศรษฐกิจ  คือ เน้นเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากเป็นกำลังซื้อหลักของตลาดในประเทศ  ซึ่งหากมีมาตรการกระตุ้นอย่างเหมาะสมจะทำให้ตลาดเติบโตขึ้น  ขณะเดียวกันรัฐบาลต้องร่วมมือกับภาคเอกชนในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศไทยเนื่องจากในปี57 ผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันประเทศต่าง ๆ ของโลก ของ สถาบันการจัดการนานาชาติ(ไอเอ็มดี)  ประเทศไทยอยู่อันดับที่29  ลดลงจากปีก่อนที่อยู่อันดับที่ 27  เพราะปัญหาความไม่สงบทางการเมืองในช่วงต้นปีที่ผ่านมาแต่หลังจากที่มีรัฐบาล และได้มีการจัดการกับปัญหาทางการเมืองให้สงบลงรวมทั้งมีตารางเวลาในการปฏิรูปการค้า และประเทศที่ชัดเจนเพื่อนำไปสู่ระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริง เชื่อว่าทุกอย่างก็จะกลับมาดีขึ้น ป็นพื้นฐานที่ดี มากกว่าตัวเลขการเติบโต เพราะอาจจะเติบโตอย่างไม่มั่นคงได้”  สำหรับโอกาสในสินค้าเกษตร ไทยยังได้เปรียบคู่แข่งเพราะมีพื้นที่ทางการเกษตรมากที่สุด ซึ่งภาคเอกชนต้องทำงานร่วมกับเกษตรกรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตร และยกระดับห่วงโซ่การผลิตเพื่อเพิ่มคุณภาพสินค้าออกสู่ตลาดส่วนปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในขณะนี้ยังไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นและตอนนี้สถานการณ์ก็บรรเทาลงแล้ว  นายกลินท์  สารสิน กรรมการเลขาธิการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า  สภาหอการค้าฯ จะระดมความคิดเห็นจากภาคเอกชนเพื่อจัดทำเป็นยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปภาคธุรกิจ ทั้งยุทธศาสตร์ธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง ธุรกิจโลจิสติกส์ ธุรกิจไอซีที และดิจิติลรวมถึง ยุทธศาสตร์กลุ่มธุรกิจเกษตร อาหาร และเกษตรพลังงาน และยุทธศาสตร์กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว ก่อนสรุปเป็นแผน เพื่อเสนอเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือ กรอ. ต่อไป   “การเข้ามาบริหารประเทศของรัฐบาลชุดนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนของประเทศในทิศทางที่ดีขึ้นและเชื่อว่าจะส่งเสริมให้เศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปีนี้มีทิศทางที่ดีขึ้นได้  เบื้องต้นมองว่านโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลจะต้องดำเนินการเป็นลำดับต้นๆคือ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุนโดยเฉพาะการปรับปรุงสาธารณูปโภคด่านการค้าชายแดนซึ่งจะมีส่วนสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจได้เร็วขึ้น”  

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : หอฯแนะรัฐเร่งเบิกจ่าย-สร้างรายได้เกษตรกร

Posts related