วันนี้ (4 พ.ย.) ที่ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเว็นชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ นายสมชาย ใบม่วง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิด การจัดอบรมการผลิตสื่อและการใช้งานระบบห้องเรียนชุมชนออนไลน์สำหรับอาเซียน (Community e-Classroom) ว่า กระทรวงไอซีที ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียน อยู่ภายใต้เสาหลักประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน มองเห็นความสำคัญในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยมุ่งเน้นให้ประชาชนทุกภาคส่วนสามารถนำไอซีทีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม การจัดอบรมดังกล่าวได้มีศูนย์การเรียนรู้ ไอซีที ชุมชนเป็นเครื่องมือสำคัญในการผลักดัน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ที่จะลดความเหลื่อมล้ำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างสังคมเมืองและชนบท รวมทั้ง เป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งถือเป็นทุนทรัพย์หลักของประเทศ ตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที ที่ว่า ประเทศไทยเป็นสังคมอุดมปัญญา (สมาร์ท ไทยแลนด์) และประเทศไทยต้องมีการเตรียมความพร้อมสู่การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 นอกจากนี้ กระทรวงไอซีทียังให้ความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพราะกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นแหล่งรวบรวมเนื้อหาบทเรียน ความรู้ ในรูปแบบของห้องเรียนออนไลน์ และพัฒนาศูนย์รวมในการเรียนการสอนให้สมบูรณ์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถขยายวงกว้างเพื่อขยายโอกาสไปยังเครือข่ายกลุ่มเป้าหมายที่สนใจในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนในการผลิตหลักสูตรและการใช้ประโยชน์จากห้องเรียนชุมชนออนไลน์ สำหรับจัดกิจกรรมการสอนของครู นักเรียน ผู้นำชุมชน คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนต่างๆ กลุ่มคนเหล่านั้น ได้มีโอกาสในการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมต่อไปทั้งนี้ การจัดอบรมภายใต้โครงการจัดตั้งห้องเรียนชุมชนออนไลน์สำหรับอาเซียนขึ้น จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 8 พ.ย.56 ที่ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเว็นชั่นเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและการพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเนื้อหาสาระในภูมิภาคอาเซียน และสนับสนุนการเป็นประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน ผลักดันให้เกิดความร่วมมือและการพัฒนาด้านไอซีทีใน 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งผลักดันการดำเนินการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาเซียน 2015 (ASEAN ICT Master Plan 2015) ภายใต้ยุทธศาสตร์การสร้างนวัตกรรม

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : หาวิธีใช้ประโยชน์ห้องเรียนชุมชนออนไลน์รับเออีซี

Posts related