นายสมศักดิ์ ศรีสุภรวาณิชย์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมทอผ้าไทย  เปิดเผยว่า  ไทยต้องเร่งปรับตัวเพิ่มเทคโนโลยีในการผลิตสิ่งทอ เพื่อให้มีมูลค่าสูงกว่าประเทศคู่แข่ง เนื่องจากขณะนี้ประเทศเวียดนาม  และอินโดนีเซีย ได้พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสิ่งทอใกล้เคียงกับไทยมาก คาดว่า จะแซงหน้าไทยในเร็วๆนี้ โดยมูลค่าการส่งออกสิ่งทอของไทย มีมูลค่าประมาณ 224,000 ล้านบาท  ขณะที่มูลค่าการส่งออกของเวียดนามมากกว่าไทยแล้ว 2 เท่าตัว ส่วนยอดส่งออกของอินโดนีเซีย สูงกว่าไทย 1 เท่าตัว  “ปัญหาสำคัญในขณะนี้ คือปัญหาสุญญากาศทางการเมือง ทำให้ต่างชาติไม่สามารถเข้ามาเจรจาขยายการค้า การลงทุน และพัฒนาภาคอุตสาหกรรมได้เต็มที่ เพราะยังไม่มีรัฐบาลที่มีอำนาจเต็มตามกฎหมายเข้ามาทำหน้าที่เจรจาและลงนามในสัญญาการค้าต่างๆ และการที่สหภาพยุโรปจะตัดสิทธิพิเศษทางภาษี (จีเอสพี)  ประเทศไทยในปี 58 จะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มอย่างรุนแรง เพราะทำให้สินค้าไทยมีต้นทุนสูงกว่าคู่แข่ง 10-15% ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ไทยจะต้องมีรัฐบาลใหม่เข้มาแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างครบวงจร” นางอรรชกา สีบุญเรือง อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า ภาพรวมของอุต ฯ แฟชั่นในปี 57 คาดว่า  มีมูลค่าการส่งออกประมาณ 500,000 ล้านบาท  ขยายตัว 5 % เทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อน  แบ่งเป็นอุตฯ อัญมณี และเครื่องประดับ คาดว่าขยายตัว 6% มีมูลค่าประมาณ 320,000 ล้านบาท , อุต ฯ สิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่ม คาดว่า จะขยายตัว 5% มีมูลค่า 280,000 ล้านบาท เนื่องจากได้อานิสงค์จากค่าเงินบาทอ่อนค่าในระดับ 32 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ  และภาวะเศรษฐกิจในตลาดหลักของต่างประเทศฟื้นตัวขึ้น สำหรับตลาดภายในประเทศ ยังได้รับผลกระทบจากความวุ่นวายทางการเมือง คาดว่าจะทำให้ยอดขายในสินค้ากลุ่มแฟชั่นภายในประเทศมีมูลค่าลดลง 10 – 30% สินค้าที่ไม่จำเป็นต่อการบริโภคในชีวิตประจำวัน จะส่งผลกระทบมากที่สุด

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ห่วงสิ่งทอเพื่อนบ้านแซงไทย

Posts related