เมื่อวันที่ 11พ.ย.56 เวลา 8.30น. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)ได้จัดอบรมผู้ใช้สัตว์ ผู้ควบคุมการเลี้ยงและใช้สัตว์ สัตวแพทย์ และคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน ในการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ โดยจัดขึ้นที่โรงแรมฮอลิเดย์ อินท์ จังหวัดเชียงใหม่ น.ส.สุกัญญา ธีระกูรณ์เลิศ รองเลขาธิการ วช. กล่าวว่า การอบรมดังกล่าวเป็นไปตามแผนกลยุทธ์แห่งชาติว่าด้วยการพัฒนางานสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2555-2559 ที่มีเป้าหมายให้ประเทศไทยมีการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องนวิทยาศาสตร์ที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อยกระดับคุณภาพผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพและชีวการแพทย์ งานวิจัยเพื่อพัฒนายา อาหารและวัคซีน งานทดสอบยา สมุนไพร อาหาร และวัคซีน งานผลิตชีววัตถุ งานสอน และงานผลิตบริการสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ให้สามารถแข่งขันได้กับนานาชาติ ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีหน่วยงานเพื่อการนี้อยู่ประมาณ 100 แห่งทั่วประเทศ แต่ยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญในการเลี้ยงและใช้สัตว์ฯ ที่ได้มาตรฐานคุณภาพ

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : อบรมเลี้ยงสัตว์เพื่อทดลองวิทยาศาสตร์

Posts related