พันเอกนาฬิกอติภัค แสงสนิท ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้พื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง ไปจัดทำภาพลักษณ์ใหม่ เพื่อสร้างความโดดเด่นให้เหนือกว่าแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ โดยจะเน้นชูจุดเด่นด้านความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เนื่องจากขณะนี้มีเกาะต่างๆ เป็นจำนวนมากที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในการดึงดูดนักท่องเที่ยว ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องสร้างชื่อเสียง  ให้เห็นว่าหมู่เกาะช้าง โดยเฉพาะ พื้นที่บริเวณเกาะหมาก และเกาะกูด เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งเดียวที่ได้รับมาตรฐานด้านนี้แห่งแรกของอาเซียน “การศึกษาการสร้างภาพลักษณ์ในครั้งนี้ก็ เพื่อให้เกิดการรับรู้ จดจำ เกิดความจงรักภักดีต่อตราสินค้า และสามารถดึงดูดความสนใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางมา หรือกลับมาท่องเที่ยวซ้ำได้” สำหรับรูปแบบการทำจะวางแผนจัดทำให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืน โดยใช้การพัฒนาองค์ความรู้ที่ได้ศึกษาดูงานด้านการจัดการการท่องเที่ยวแบบลดใช้พลังงาน มาจาก โลว์คาร์บอน เอ็กเซลเล้นท์ เซนเตอร์  รวมถึงการจัดทำแผนสื่อสารองค์ความรู้และการเผยแพร่เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนไปยังกลุ่มเป้าหมาย เพื่อกระตุ้นความสนใจต่อไป  ทั้งนี้ อพท. จะร่วมมือกับ สถาบันพัฒนาวิสากิจขนาดกลางและขนาดย่อม   ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการเพิ่มมูลค่าผลผลิตและการสร้างแบรนด์ของสินค้าทางการท่องเที่ยว ซึ่งจะมา ให้คำแนะนำการวิเคราะห์ตลาด การกำหนดกลยุทธ์ รวมทั้งเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายในและต่างประเทศ

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : อพท. เดินหน้าปั้นภาพลักษณ์ใหม่ เกาะช้าง

Posts related