นายธัชพล กาญจนกูล รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส รักษาการผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ขณะนี้ออมสินได้ออกมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนให้ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบเหตุภัยพิบัติแผ่นดินไหว ในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่จ.เชียงใหม่ จ.เชียงราย จ.ลำปาง จ.แพร่ จ.น่าน และ จ.พะเยา ซึ่งเป็นมาตรการบรรเทาภาระลูกค้าสินเชื่อของธนาคารเป็นกรณีเร่งด่วน ด้วยการพักชำระหนี้เงินต้น และดอกเบี้ยไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับลดเงินงวด และขยายเวลาผ่อนชำระหนี้ออกไปอีกไม่เกิน1 ปี ซึ่งสามารถยื่นความจำนงได้ที่ออมสินสาขาที่ลูกค้ามีบัญชีเงินกู้ หรือทุกสาขาในพื้นที่ภาคเหนือ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 พ.ค.57“ผู้ประสบภัยกลุ่มนี้ ถือว่าเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง เพราะไม่สามารถดำเนินชีวิต และประกอบอาชีพได้ตามปกติ อีกทั้งยังไม่รวมความเสียหาย ที่จะต้องมีค่าใช้จ่ายตามมาอีก ธนาคารจึงพร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกคน”ขณะเดียวกัน ธนาคารยังมีมาตรการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือเพิ่มเติมก รณีฉุกเฉินเร่งด่วน สำหรับลูกค้าเดิมในทุกประเภทสินเชื่อ ด้วยการให้สินเชื่อเพิ่มเติม โดยสินเชื่อธุรกิจ และเอสเอ็มอี โดยให้กู้ในในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท ดอกเบี้ยรายใหญ่ชั้นดี 2% ต่อปี ชำระเงินกู้ไม่เกิน 5 ปี ส่วนลูกค้าเดิม สินเชื่อธุรกิจห้องแถว กู้ได้รายละไม่เกิน 20% ของจำนวนเงินกู้ตามสัญญาเดิมแต่ไม่เกิน 100,000 บาท ดอกเบี้ย 2% ต่อปี ชำระเงินกู้ไม่เกิน5 ปีสำหรับลูกค้าเดิมสินเชื่อเคหะ ธนาคารให้กู้กรณีฉุกเฉินรายละไม่เกิน 10%ของจำนวนเงินกู้ตามสัญญาเดิม แต่ไม่เกิน 300,000 บาท ผ่อนชำระภายใน 5 ปี ดอกเบี้ยคง 2.375% ต่อปี ตลอดเวลาผ่อนชำระ 5 ปีโดยไม่ต้องประเมินหลักทรัพย์ ส่วนลูกค้าเดิม ให้กู้เพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยได้รายละไม่เกิน 100% ของราคาประเมินหลักทรัพย์เดิม และไม่เกินรายละ 300,000 บาท ผ่อนชำระภายใน 5 ปี ดอกเบี้ย 2.375% ต่อปี ตลอดเวลา 5 ปี ส่วนประชาชนทั่วไป ให้กู้เพิ่มเพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยได้รายละไม่เกิน 95% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ และไม่เกินรายละ 300,000 บาท ผ่อนชำระภายใน 5ปี ดอกเบี้ย 2.375% ต่อปี ตลอดเวลา 5 ปีนอกจากนี้ลูกค้าเดิม และประชาชนทั่วไป ใช้บริการเงินกู้ฉุกเฉิน วงเงินกู้รายละไม่เกิน 30,000 บาท ชำระเงินกู้ไม่เกิน 2 ปี (24 งวด) ดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดี โดยที่ลูกค้าเดิมที่มีประวัติการออมเงินดี หรือชำระหนี้ดี ไม่ต้องใช้หลักประกันในการกู้เงินฉุกเฉินนี้ ส่วนลูกค้าสินเชื่อบุคคลและ สินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพ กู้กรณีฉุกเฉิน รายละไม่เกิน 50,000 บาท ชำระเงินกู้ไม่เกิน 5 ปี พร้อมผ่อนปรนเงื่อนไขสำคัญคือ ไม่ต้องใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ ค้ำประกัน ส่วนลูกค้าโครงการบ้านเอื้ออาทรธนาคารฯ ได้มีมาตรการช่วยเหลือ 3 ทางเลือก คือ 1.พักชำระเงินต้น สูงสุดได้ไม่เกิน6 เดือน (จ่ายชำระแต่ดอกเบี้ย) หรือ 2.พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยไม่เกิน 3 เดือนหรือ 3.ปรับลดเงินงวด หรือขยายเวลาผ่อนชำระหนี้ไม่เกิน 1 ปีแต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับสถานะของลูกค้าก่อนเข้ามาตรการ

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ออมสินช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว

Posts related